Republika Slovenija
Iskanje:

Zgodovina urada

Urad RS za intelektualno lastnino je bil ustanovljen z ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25. junija 1991 kot Urad RS za varstvo industrijske lastnine v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo.

V Urad RS za intelektualno lastnino se je preimenoval decembra 1994, ko je začel veljati zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, s katerim so mu bile dodeljene tudi pristojnosti na področju avtorske in sorodnih pravic. Decembra 2000 z uveljavitvijo sprememb zakona o vladi postane organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo.

Kronološki pregled dejavnosti

2015

September: Vlada RS je za vršilca dolžnosti direktorja URSIL z 21. 9. 2015 imenovala dr. Vojka Tomana, in sicer do imenovanja direktorja.

Julij: Začela je veljati novela ZASP (ZASP-G), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2012/28/EU o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del.

Junij: Vlada RS je za vršilca dolžnosti direktorja URSIL s 1. 6. 2015 imenovala Janeza Kukca Mezka, in sicer do imenovanja novega direktorja urada.

April: Urad je predstavil ugotovitve analize ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine v zadnjih 10 letih, ki je bila izvedena v okviru sodelovanja URSIL z OHIM.

Februar: Urad je nadgradil sistem za elektronsko oddajo vlog, ki ga je vzpostavil novembra 2015, z vlogami za ugovor zoper registracijo znamke in vpise sprememb v registra znamk in modelov.


2014

November: Urad je vzpostavil sistem za elektronsko oddajo vlog za registracijo znamk in modelov, ki ga je razvil s podporo OHIM, in s tem naredil pomemben korak k posodobitvi poslovanja in k postopnemu prehodu na elektronsko poslovanje.

November: Urad je sprejel Priporočila za dobro upravljanje kolektivnih organizacij v Republiki Sloveniji in na ta način prvič sistematsko podal vsebinske smernice kolektivnim organizacijam, kako naj organizirajo sisteme vodenja in upravljanja, ki bodo zagotavljali optimalno delovanje kolektivnih organizacij in predvsem večjo odgovornost in preglednost sprejemanja njihovih odločitev.

Oktober: Urad je skupaj z WIPO organiziral odmevno mednarodno konferenco o učinkovitem in odgovornem upravljanju kolektivnih organizacij, na kateri je WIPO prvič javno predstavil svoj načrt regulacije kolektivnih organizacij »TAG of Excellence«. Konferenca je bila tudi prvi poizkus poenotenja standardov nadzorstvenih aktivnosti regulatornih organov, ki nadzirajo delovanje kolektivnih organizacij v Evropi.

Junij: V sodelovanju z EPO in ob podpori GZS je urad organiziral Seminar o unitarnem patentu za uporabnike z namenom, da prihajajoče spremembe čim bolj približa uporabnikom in pridobi njihove poglede. To je bil prvi večji javni dogodek o tem v Sloveniji in tudi v Evropi.

Januar:  Vesna Stanković Juričić je postala direktorica urada.


2013

December: Začela je veljati novela ZASP (ZASP-F), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2011/77/EU o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic.

September: Vlada RS je za vršilko dolžnosti direktorja URSIL z 2. 9. 2013 imenovala Vesno Stanković Juričić, in sicer do imenovanja novega direktorja urada.


2012

Oktober: Luka Novak je postal direktor urada.

Junij: Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja URSIL z 2.7.2012 imenovala Luko Novaka, in sicer do imenovanja novega direktorja urada.

Maj: Po uspešno prestani re-certifikacijski presoji je urad prejel certifikat o sistemu vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008.


2011

December: Urad je objavil študijo o potrebah uporabnikov ter možnostih za nadaljnji razvoj storitev urada na področju varstva blagovnih in storitvenih znamk, ki jo je izvedla IEDC – Poslovna šola Bled v okviru študijskih obveznosti udeležencev mednarodnega MBA študija na pobudo urada in ob finančnem sodelovanju Urada EU za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM).

December: Na pobudo urada je Republika Slovenija vložila kandidaturo za sedež Centra za arbitražo in mediacijo v sporih iz patentnega varstva v primeru vzpostavitve enotnega evropskega patentnega sistema.

Oktober: Urad je na Bledu organiziral delovno srečanje direktorjev uradov držav Višegrajske skupine in prijateljskih uradov, na katerem so bila na najvišji ravni obravnavana aktualna vprašanja s področja sistema varstva pravic intelektualne lastnine, med drugim skupne teme v zvezi s članstvom in upravljanjem mednarodnih organizacij na področju intelektualne lastnine (EPO, WIPO, OHIM) kot tudi problematika na ravni EU.

September: Direktor urada je na dvostranskem sestanku o prihodnjem sodelovanju urada s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) gostil generalnega sekretarja te organizacije Francisa Gurrya (ki se je v Sloveniji sicer mudil na Blejskem strateškem forumu).

Avgust: Urad je vzpostavil interdisciplinarno svetovalno skupino za svetovanje glede vrednotenja, trženja in upravljanja intelektualne lastnine. Z njo naj bi urad slovenskemu gospodarstvu nudil kakovostne sodobne storitve z dodano vrednostjo svetovanja in ne le formalnega izvajanja upravnih postopkov.

Junij: Urad je pripravil predlog sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in ga predal pristojnemu ministrstvu.

Maj: Urad je objavil rezultate Študije o gospodarskem prispevku panog, ki temeljijo na avtorski in sorodnih pravicah, v Sloveniji, ki pomeni prvo ovrednotenje gospodarskega doprinosa dejavnosti, ki temeljijo na avtorski in sorodnih pravicah v Sloveniji glede na BDP ter njihov delež pri zaposlovanju in zunanji trgovini. Študija je bila izvedena na pobudo urada, sofinancirala pa sta jo Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in Ministrstvo za kulturo RS.


2010

December: Konec leta je bil podpisan akcijski načrt sodelovanja urada z EPO – Evropskim patentnim uradom za obdobje 2010–2012, podpisal pa je tudi več sporazumov o sodelovanju z OHIM – Uradom za usklajevanje notranjega trga EU (znamke in modeli) za leto 2011.

November: V okviru programov Evropske skupnosti, Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Evropske patentne organizacije (EPO) in drugih mednarodnih projektov pomoči urad že vrsto let uspešno zagotavlja tehnično pomoč sorodnim uradom v regiji, ki imajo manj izkušenj od slovenskega. V novembru so bile tako na večdnevnem študijskem obisku delegacije kosovskega, albanskega in bosansko-hercegovskega urada.

Oktober: Urad je vključil slovenske podatke o prijavah in registracijah znamk v podatkovno zbirko TMview, katere nosilec je OHIM – Urad za usklajevanje na notranjem trgu EU (znamke in modeli).

Oktober: Urad je Zavodu AIPA (Zavod avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije) izdal dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del.

Junij: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino Črne gore.

Januar: Urad je organiziral predavanje prof. dr. Jožeta Strausa, enega najvplivnejših strokovnjakov na področju evropskega patentnega prava in enega najuglednejših patentnih strokovnjakov v svetovnem merilu, ki ga je tega dne predsednik Slovenije dr. Danilo Türk na pobudo urada odlikoval za aktivno vlogo pri oblikovanju slovenskega sistema varstva pravic intelektualne lastnine.

Januar: Dr. Jurij Žurej je postal direktor urada.


2009

September: Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja URSIL s 1.10.2009 imenovala dr. Jurija Žureja, in sicer do imenovanja novega direktorja urada.

Junij: S sklepom vlade je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za boj proti piratstvu in ponarejanju na področju intelektualne lastnine, ki naj bi omogočila učinkovitejše sodelovanje državnih organov pri izvajanju njihovih zadevnih pristojnosti.

April: Po uspešno prestani presoji je urad prejel certifikat o sistemu vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008.


2008

December: Urad je podpisal memorandum o sodelovanju z Državnim uradom Romunije za izume in znamke.

Oktober: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Državnim uradom za intelektualno lastnino Ljudske republike Kitajske.

Junij: Urad je uspešno prestal redno presojo sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Junij: Urad je v celoti in v skladu s pričakovanji izpolnil naloge, ki so mu bile zaupane v okviru predsedovanja Slovenije EU na področju patentov (razprave o vzpostavitvi evropskega sodnega sistema za patente in oblikovanje patenta Skupnosti) in avtorskega prava.

Maj: Urad je skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim patentnim uradom v Ljubljani organiziral prestižna dogodka: Evropski patentni forum, ki se ga je udeležilo okoli 350 strokovnjakov s področja intelektualne lastnine, raziskovalcev in predstavnikov vlad, ter slavnostno podelitev nagrad za evropskega izumitelja leta, na kateri so sodelovali predsednik države dr. Danilo Türk, podpredsednik Evropske komisije Günter Verheugen in podpredsednica EPU Alison Brimelow.

Maj: Urad je začel v okviru projekta z Evropskim patentnim uradom ponujati novo storitev Prva i (prva informacija o intelektualni lastnini), ki je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem brez izkušenj na tem področju. Storitev omogoča podjetjem pridobiti podatke o trenutnem stanju njihove intelektualne lastnine in možnostih za njeno varstvo. 


2007

December: Urad je z Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) podpisal sporazum o sodelovanju pri promociji sistema varovanja znamk in modelov Skupnosti za leto 2008.

December: Spletno mesto urada je prejelo zlato priznanje Netko 2007 v kategoriji Predstavitve institucij s področij državne in javne uprave ter skupnosti.

November: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Uradom Republike Makedonije za varstvo industrijske lastnine.

November: Urad je  z Evropskim patentnim uradom podpisal nacionalni akcijski načrt za Slovenijo za obdobje od  1. avgusta 2007 do 31. julija 2010.

Oktober: Pri uradu je bil ustanovljen Svet za avtorsko pravo.

Junij: Urad se je vključil v CETMOS, skupni projekt devetih srednjeevropskih držav, ki omogoča poizvedbe po blagovnih in storitvenih znamkah v vseh državah udeleženkah projekta. Naslednje leto je projekt na konferenci Evropske listine za mala podjetja prejel priznanje kot eden od treh najbolj odmevnih primerov dobre prakse, ki naj bi ga posnemale tudi druge države.

Junij: Urad je izdal dovoljenje Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja GIZ (SAZOR GIZ) za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb, reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranja prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. 

Februar: Urad je z Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) podpisal sporazum o sodelovanju pri promociji in informacijskih storitvah v zvezi z znamkami in modeli Skupnosti.

Januar: Začela sta veljati spremenjena zakon o avtorski in sorodnih pravicah ter zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja, ki se je preimenoval v zakon o izumih iz delovnega razmerja.


2006

November: Urad je prenovil svoje spletne strani. Uporabniki imajo odtlej na voljo razširjene in bolj strukturirane vsebine, iskalnik po vsebini in dokumentih in še marsikaj, kar omogoča lažji in hitrejši dostop do potrebnih informacij.

Oktober: Začela je veljati uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje.

Julij: Začela je veljati uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami, ki omogoča arbitražno reševanje sporov med kolektivnimi organizacijami in reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih del.

Junij: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Madžarskim patentnim uradom.

Junij: Začel je veljati spremenjeni zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

Maj: Po uspešno prestani presoji je urad prejel certifikat o sistemu vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Marec: Začela sta veljati spremenjena zakon o avtorski in sorodnih pravicah in zakon o industrijski lastnini.

Februar: Urad je začel izdajati uradno glasilo Bilten za industrijsko lastnino (BIL) tudi v elektronski obliki in je odtlej brezplačno na voljo na njegovi spletni strani.


2005

Oktober: Slovenija je bila na generalni skupščini Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) kot članica Izvršnega odbora Pariške unije izvoljena za članico Koordinacijskega odbora WIPO, direktorica urada pa na prvem rednem zasedanju skupščine Pogodbe o patentnem pravu (PLT) za podpredsednico te skupščine.

Junij: Direktorica urada in dekan pravne fakultete Univerze v Ljubljani sta podpisala dogovor, s katerim sta se ustanovi zavezali, da si bosta prizadevali za čim tesnejše sodelovanje, in sicer pri pripravi strokovnih podlag za zakonodajne tekste in pri pripravi pravnih mnenj, pri zavzemanju pomembnejših strokovnih stališč, pri organizaciji in izvedbi domačih in mednarodnih strokovnih posvetovanj, konferenc in seminarjev, pri seznanjanju študentov z aktivnostmi urada in pri vseh ostalih podobnih projektih.

April: Slovenija je postala pogodbenica Pogodbe o patentnem pravu

Februar: V prostorih urada so se začeli redni mesečni seminarji, namenjeni izobraževanju najširše javnosti o pravicah industrijske lastnine.

Januar: Urad je na pobudo ljubljanske univerze imenoval Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani za uradni informacijski center za področje pravic industrijske lastnine. S tem je bila omenjena knjižnica uvrščena na seznam centrov PATLIB pri Evropski patentni organizaciji, katerih namen je podatke o pravicah industrijske lastnine čimbolj približati končnim uporabnikom.


2004

Oktober: Urad je začel izdajati tiskovino Novice, s katerimi vsaka dva meseca obvešča javnost o aktualnem dogajanju na področju intelektualne lastnine.

September: Direktorica urada je postala dr. Biserka Strel.

Maj: Spremenjena sta bila zakon o industrijski lastnini in zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Zaradi vstopa v Evropsko unijo je prenehal veljati zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, carinski organi pa so začeli izvajati ukrepe, določene z evropskimi predpisi in zakonom o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti. Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Kazenski zakonik Republike Slovenije, med drugim pri kaznivih dejanjih v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine.


2003

December: Slovenija je postala pogodbenica Ženevskega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov.

December: Urad je imenoval Univerzitetno knjižnico Maribor za uradni informacijski center za področje pravic industrijske lastnine.

November: Urad je pridobil status opazovalca v upravnem odboru Urada za harmonizacijo na notranjem trgu (OHIM), ki sprejema najpomembnejše odločitve v zvezi z delovanjem te ustanove.


2002

December: Slovenija je postala pogodbenica Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in polnopravna članica Evropske patentne organizacije (EPO).

November: Začel je veljati spremenjeni zakon o industrijski lastnini.

Maj: Slovenija je postala pogodbenica Pogodbe o pravu znamk in Strasbourškega sporazuma o mednarodni patentni klasifikaciji.


2001

December: Veljati so začeli novi zakon o industrijski lastnini, zakon o avtorski in sorodnih pravicah, zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja in zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

Avgust: Slovenija je postala pogodbenica Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk.

Maj: Veljati je začel zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine.

April: Urad, ki je bil dotlej v pristojnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo, je z uveljavitvijo novega zakona o vladi postal organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo.


2000

November: Urad je izdal dovoljenje Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih.

Marec: Direktor urada je postal Erik Vrenko.

Maj: Urad je sklenil sporazum o sodelovanju z Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) iz Alicanteja v Španiji.


1999

Julij: Slovenija je pristopila k Pogodbi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici, Pogodbi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih in Mednarodni konvenciji o varstvu novih rastlinskih sort (UPOV).


1998

Julij: Obnovljena sta bila sporazum o sodelovanju na področju patentov in »razširitveni sporazum«, ki ju je Slovenija sklenila z Evropsko patentno organizacijo leta 1993.

Maj: Slovenija je postala pogodbenica Nairobijske pogodbe o varstvu olimpijskih simbolov.

Marec: Slovenija je postala pogodbenica Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja.

Marec: Urad je izdal dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS).


1997

November: Urad je izdal dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih Združenju avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Društvo ZAMP).

Junij: Urad je sklenil sporazum o sodelovanju z Uradom Kraljevine Tajske za intelektualno lastnino.

Junij: Urad je uspešno prestal presojo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev certifikata SIST ISO 9002. Po vsej verjetnosti je bil prva tovrstna ustanova na svetu s takim potrdilom o kakovosti, vsekakor pa je bil tega leta prvi med slovenskimi državnimi organi.


1996

Oktober:  Slovenija je pristopila h Konvenciji za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (t.i. Ženevski konvenciji) in Mednarodni konvenciji za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (t.i. Rimski konvenciji).

April: Urad je sklenil sporazum o sodelovanju z Uradom Republike Makedonijeza varstvo industrijske lastnine.

Marec: Urad je sklenil sporazum o posredovanju poizvedb o stanju tehnike in izvedenskih mnenj z Avstrijskim patentnim uradom (delno pravno osebo).


1995

December: Izšel je prvi CD-rom s slovenskimi patentnimi dokumenti, ki je nastal v sodelovanju z Evropskim patentnim uradom kot sestavni del evropske zbirke ESPACE.

September: Slovenija je bila po izteku dvoletnega mandata članice Izvršnega odbora Pariške unije in s tem tudi članice Koordinacijskega odbora WIPO ponovno izvoljena v ta organ.

Julij: Slovenija je postala članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO), urad pa je bil imenovan za kontaktno točko za področje intelektualne lastnine.

Julij: Veljati je začel zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja, s katerim je bil pri uradu ustanovljen poravnalni svet za reševanje sporov med delodajalci in delojemalci v zvezi z izumi iz delovnega razmerja.

April: Začela sta veljati zakon o avtorski in sorodnih pravicah in zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.

Februar: Evropska patentna organizacija je priznala Sloveniji status opazovalke v svojem upravnem odboru.

Januar: Slovenija je postala pogodbenica Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu modelov in vzorcev in Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs).

1994

December: Urad je z Evropskim patentnim uradom (EPU) sklenil sporazum o izmenjavi podatkov in sporazum, s katerim je EPU prevzel izdelavo CD-ROM-ov za slovenske patentne dokumente.

December: Začel je veljati zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, s katerim so bile uradu dodeljene tudi pristojnosti na področju avtorske in sorodnih pravic. To je bil tudi razlog za preimenovanje urada v Urad RS za intelektualno lastnino.

 

Oktober: Direktor urada je v imenu Slovenije podpisal Pogodbo o pravu znamk (TLT), prvo mednarodno pogodbo s področja intelektualne lastnine, kjer je Slovenija med "izvirnimi" podpisniki.

September: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Državnim patentnim uradom Republike Litve.

Junij: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju s Patentnim uradom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.


1993

November: Ratificirana je bila Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT), ki so jo slovenski prijavitelji lahko začeli uporabljati 1. marca 1994. S tem dnem se je tudi začel uporabljati »razširitveni sporazum« za evropske patente.

September: Slovenija je bila na zasedanju upravnih teles Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) izvoljena za članico Izvršnega odbora Pariške unije in s tem tudi za članico Koordinacijskega odbora WIPO. Po izteku rednega dvoletnega mandata je bila septembra 1995 ponovno za dve leti izvoljena v ta organ.

Julij: Podpisana sta bila dva sporazuma med slovensko vlado in Evropsko patentno organizacijo: Sporazum o sodelovanju na področju patentov in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov. Slednji, ki je bolj znan kot "razširitveni sporazum", ker je omogočil razširitev veljavnosti evropskih patentov na Slovenijo, je bil prvi sporazum te vrste in se je kasneje uveljavil kot splošno veljavni model povezave Evropske patentne organizacije z državami, ki niso njene članice.

Junij: Začel je veljati spremenjeni zakon o industrijski lastnini, ki je poenostavil postopek preizkušanja znamk z uvedbo trimesečnega roka za ugovor. Določen je bil tudi obvezen prenos (preregistracija) prijav in pravic industrijske lastnine, ki so bile prijavljene ali registrirane pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu.

Marec: Urad je podpisal sporazum o izmenjavi izsledkov poizvedb in preizkusov s francoskim Državnim zavodom za industrijsko lastnino.


1992

December: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Avstrijskim patentnim uradom.

Junij: Slovenija je notificirala več konvencij, katerih članica je bila nekdanja Jugoslavija, in sicer Konvencijo o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine, Bernsko konvencijo za varstvo književnih in umetniških del, Madridski aranžma  o mednarodnem registriranju znamk, Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele, Svetovno konvencijo o avtorski pravici, Konvencijo o razdelitvi signalov za prenos programov po satelitu in Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk.

April: Z uveljavitvijo zakona o industrijski lastnini je 4. aprila 1992 urad pričel delovati v polnem obsegu.


1991

November: Urad je podpisal sporazum o sodelovanju z Nemškim patentnim uradom.

Junij: 25. junija je bil formalno ustanovljen Urad RS za varstvo industrijske lastnine v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Za prvega direktorja je bil imenovan dr. Bojan Pretnar.

 

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki