Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

13.10.2014

Sklep urada o nezakonitosti začasne tarife Zavoda IPF za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih je pravnomočen in izvršljiv

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Zavoda IPF zoper sklep URSIL

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 344/2014-17 z dne 9. 9. 2014 zavrnilo tožbo Zavoda IPF zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (urad) št. 31223-15/2013-3 z dne 21. 1. 2014.

S tem sklepom je urad ugotovil, da je Zavod IPF kršil četrti odstavek 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ker je dne 9. 1. 2012 določil Začasno tarifo za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih, ki nimajo statusa programa nacionalnega pomena, in jo objavil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 8/12, čeprav je bila tarifa za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih, ki nimajo statusa nacionalnega pomena, prej že določena v Tarifi Zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov iz leta 2005 in nato še v treh skupnih sporazumih. Urad je zato z istim sklepom Zavodu IPF odredil, da v roku 30 dni od vročitve sklepa odpravi ugotovljeno kršitev tako, da prekliče nezakonito določeno začasno tarifo z učinkom od 9. 1. 2012 dalje in objavi njen preklic v Uradnem listu RS ter o tem obvesti urad.

Urad je v sklepu zavzel stališče, da lahko kolektivna organizacija enostransko določi začasno tarifo le, če za neko vrsto uporabe avtorskih (ali drugih varovanih) del tarifa še nikoli ni bila določena. Določitev začasne tarife je izjema od splošnega pravila za določitev tarife, urejenega v drugem odstavku 156. členu ZASP, in jo je treba razlagati ozko. Splošno pravilo je, da se tarifa določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali z odločbo Sveta za avtorsko pravo.

Upravno sodišče je v sodbi pritrdilo stališču urada.

Nekateri poudarki iz sodbe št. I U 344/2014-17:

  • "Sodišče se z uradom strinja, da je določbo četrtega odstavka 156. člena ZASP treba razlagati v pomenu, kot jo je razlagal urad." (8. točka);

  • "Sodišče se z uradom strinja, da je ZASP-D (op. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 139/06 z dne 29. 12. 2006)) uvedel bistveno spremenjen način določanja tarif ter da je enostransko določanje tarif izjema, ki je tudi po mnenju sodišča urejena v četrtem odstavku 156. člena ZASP tako, da začasno tarifo lahko določi kolektivna organizacija le pred prvo določitvijo tarife za posamezno vrsto uporabe avtorskih del (ter velja do določitve tarife po rednem postopku, urejenem v drugem odstavku 156. člena ZASP)." (8. točka);

  • "... ob ugotovitvi, da za določeno vrsto uporabe avtorskih del ni veljavne tarife, bi tožnik (op. Zavod IPF) moral začeti redni postopek za določitev tarife." (9. točka);

  • "... ZASP postavlja pravilo določanja tarife s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov, ali, če to ne uspe, preko postopka pri Svetu (op. Svetu za avtorsko pravo), medtem ko je enostranska določitev začasne tarife izjema, v zakonu omejena na prvo določitev tarife za posamezno vrsto uporabe avtorskih del (156. člen)." (10. točka);

  • "Sodišče tožniku (op. Zavodu IPF) tudi ne pritrjuje, da bi urad z izdajo izpodbijanega sklepa prekoračil svoja pooblastila po ZASP." (11. točka);

  • "... Že navedene določbe dajejo podlago za razlago, da je urad pristojen za nadzor skladnosti opravljanja nalog z zakonom ter ne zgolj za nadzor, ali kolektivne organizacije sploh opravljajo naloge, ki jih določa 146. člen ZASP ..." (11. točka);

  • "Poleg tega je tudi v določbi 162.a člena ZASP (o ukrepih v primeru kršitev kolektivnih organizacij) sankcija predvidena ločeno tako za primer, da kolektivna organizacija ne opravlja svoje dejavnosti v skladu s 146. členom tega zakona kot za primer, da kolektivna organizacija večkrat krši določbe tega zakona (točki 2 in 3 drugega odstavka 162.a člena ZASP). Tako tudi ta določba daje podlago za razlago, da nadzor nad kolektivnimi organizacijami, kateremu v primeru ugotovljenih kršitev sledijo v zakonu predvideni ukrepi, obsega ugotavljanje skladnosti opravljanja nalog z zakonom. Poleg tega je v obrazložitvi k predlogu ZASP v Poročevalcu DZ št. 21/1994 ureditve v zakonu upravnih kontrolnih mehanizmov (dovoljenje, odvzem dovoljenja, nadzor urada) kot potrebnih v zvezi z izvajanjem kolektivnega upravljanja avtorskih pravic utemeljena s "praktično monopolno naravo kolektivnega upravljanja". Taka obrazložitev prav tako kaže na namen zakonodajalca, da uvede nadzor urada kot vsebinski ter ne zgolj formalen." (11. točka).

Sodba je pravnomočna z dnem 9. 9. 2014, z istim dnem pa je pravnomočen in izvršljiv tudi sklep urada (sodišče je odložilo izvršitev sklepa urada do izdaje pravnomočne sodne odločbe).


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki