Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

03.06.2011

Odziv URSIL na e-novico Združenja SAZAS z dne 3.6.2011

Urad odgovarja, da vse uradne izjave objavlja na svojih spletnih straneh

Urad je dne 1. 6. 2011 na svojem spletišču objavil sklep št. 31221-5/2011-6/105, ki ga je izdal Združenju SAZAS dne 12. 4. 2011 in v katerem je ugotovil, da Združenje SAZAS krši Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ker kot pooblaščenec EBU – Evropske zveze za radiodifuzijo, VG Media in AGICOA opravlja administrativno-tehnične posle. Zaradi tega Združenje SAZAS dejavnosti kolektivnega upravljanja pravic na avtorskih glasbenih delih, za kar mu je bilo izdano dovoljenje št. 800-3/1996 z dne 12.3.1998, ne opravlja kot svojo edino dejavnost, kot to zahteva 146. člen ZASP.

Urad je z navedenim sklepom Združenju SAZAS odredil, da v roku 30 dni od vročitve sklepa odpravi ugotovljeno kršitev in urad obvesti o sprejetih ukrepih za odpravo kršitve ter mu predloži ustrezne dokaze.

Združenju SAZAS je bil sklep vročen 18. 4. 2011. Sklep še ni pravnomočen.

Urad pojasnjuje, da nima pooblastila za ukinitev Združenja SAZAS, lahko pa mu v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) določenih primerih odvzame dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic. ZASP v drugem odstavku 162.a člena določa, da pristojni organ z odločbo odvzame izdano dovoljenje, če:

 1. nastanejo okoliščine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja,
 2. kolektivna organizacija ne opravlja svoje dejavnosti v skladu s 146. členom tega zakona ali
 3. kolektivna organizacija večkrat krši določbe tega zakona.

Odvzem dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi obvestila o odvzemu dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tretji odstavek 162.a člena določa, da pristojni organ lahko z odločbo o odvzemu dovoljenja hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če bo kolektivna organizacija v določenem roku, ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od treh let, odpravila ugotovljene kršitve in če v tem roku ne bo storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje. Pristojni organ prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če kolektivna organizacija v preizkusni dobi ne odpravi ugotovljene kršitve ali stori novo kršitev, zaradi katere ga je mogoče odvzeti.

Pristojni organ ne more izdati odločbe o odvzemu dovoljenja, če kolektivni organizaciji pred tem ni odredil odprave ugotovljenih kršitev.


Ali bo v konkretnem primeru ali v podobnih primerih dovoljenje odvzeto je odvisno predvsem od kolektivne organizacije in od dejstva, ali bo kolektivna organizacija odpravila kršitve, katerih odpravo zahteva urad v skladu z zakonom. Za svoja dejanja in kakršnekoli odločitve bodo morale odgovorne osebe kolektivne organizacije prevzeti tudi ustrezno odgovornost do oseb, katerih upravičenja zastopajo na podlagi izdanega dovoljenja in zakona. Navedena odgovornost je predmet odnosa med posameznim upravičencem, kolektivno organizacijo in odgovornimi osebami kolektivne organizacije.

Direktor urada dr. Jurij Žurej Jurij ni nikoli za noben medij izjavil, da bo morda moral Združenje SAZAS ukiniti, ker to, kot je razvidno iz odgovora zgoraj, ni v pristojnosti urada, še manj direktorja urada in je tudi teoretično nemogoče. Naj ponovimo, urad Združenju SAZAS lahko v z zakonom določenih primerih odvzame dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, nikdar pa ne more ukiniti Združenja SAZAS.

Zaradi napačne interpretacije v nekaterih medijih je urad navedenim medijem že podal ustrezno obrazložitev oziroma v enem primeru zahteval objavo ustrezne informacije.

Urad glede navedb Združenja SAZAS, da je dogovor o sodelovanju med Združenjem SAZAS in naštetimi imetniki avtorske in sorodnih pravic nastal že leta 1999 in to celo ob sodelovanju predstavnika evropske komisije PHARE programa g. Heina Endlicha in ob navzočnosti tedanjega svetovalca vlade iz Urada RS za intelektualno lastnino g. Andreja Piana, ponavlja, kar je navedel v sklepu št. 31221-5/2011-6/105, ki ga je Združenje SAZAS prejelo in ki je bil tudi v celoti objavljen na spletni strani urada:

»Morebitna udeležba predstavnika urada ob podpisu memoranduma ne vpliva na zakonitost oziroma nezakonitost dejanja ali pravnega posla, kar pomeni, da če zakon določa, da lahko kolektivna organizacija opravlja zgolj določeno dejavnost, ne bo zaradi prisotnosti predstavnika urada ob podpisu memoranduma, s katerim se je kolektivna organizacija zavezala, da jo bo opravljala, tega pa po zakonu ne bi smela storiti, ta dejavnost postala zakonita. Prisotnost predstavnika urada ob podpisu memoranduma nima večje veljave od ZASP, zato je opravljanje administrativno-tehničnih poslov nezakonito, ne glede na to, da je bil ob podpisu memoranduma, s katerim se je Združenje SAZAS zavezalo za opravljanje teh poslov, prisoten predstavnik urada.«

Urad je v preteklosti glede zapisnika družb STROKA PRODUKT d.o.o. in STROKA INFORMATIKA d.o.o. že podal izjavo za javnost, ki je bila objavljena tudi v nekaterih medijih.

Urad ob tem predlaga, da bi bilo zaradi korektnosti razumevanja okoliščin nastanka samega zapisnika in zaradi boljšega razumevanja morebitnega obstoja konflikta interesov, primerno, da Združenje SAZAS v celoti razkrije celoten poslovni odnos, ki ga morebiti ima z družbo STROKA d.o.o. (STROKA podjetje za trgovino, inženiring, kooperacijo in svetovanje d.o.o.), STROKA PRODUKT d.o.o. in STROKA INFORMATIKA d.o.o. ali z njenimi lastniki oziroma z vsemi z njimi povezanimi družbami, in da bi bilo primerno, da se javnosti predstavi tudi gibanje prihodkov navedenih družb v zadnjih letih in specificiran izkaz virov prihodkov. Urad meni, da bi Združenje SAZAS in navedene družbe ter njihovi lastniki s tem občutno pripomogli k transparentnemu in morda bolj objektivnemu pogledu na zapisnik navedene družbe.

Iz sporočila za javnost Združenja SAZAS z dne 3. 6. 2011 je razviden tudi očitek, da je povsem jasno, kdo ima korist od Žurejevih odločitev in da zaradi njegovih odločitev nihče ne plačuje avtorskih pravic Združenju SAZAS.

Urad opozarja, da izdaja odločitve v imenu države in ne posameznih zaposlenih v uradu. To je običajno v vseh pravnih državah. Tudi Združenje SAZAS namreč ne deluje v imenu in za račun predsednika združenja, temveč v imenu kolektivne organizacije in za račun avtorjev.

Urad opozarja, da na podlagi prvega odstavka 146. člena ZASP kolektivne organizacije na podlagi pooblastila avtorja oziroma ZASP, v svojem imenu in za račun avtorjev

 1. dovoljujejo uporabo del iz repertoarja varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;
 2. obveščajo uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlagajo, in sklepajo z njimi sporazume o pogojih uporabe varovanih del;
 3. objavljajo tarife za plačilo nadomestil;
 4. sklepajo sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami;
 5. nadzorujejo uporabo del iz repertoarja;
 6. izterjujejo plačila nadomestil in avtorskih honorarjev;
 7. delijo zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve ter
 8. uveljavljajo varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi, vendar morajo o tako uveljavljenih pravicah predložiti avtorju račun.Dolžnost kolektivnih organizacij je torej, da med drugim ustrezno upravljajo pravice in tako izterjujejo plačila nadomestil in avtorskih honorarjev. Kot zapisano predhodno, pristojni organ lahko z odločbo odvzame izdano dovoljenje, če kolektivna organizacija ne opravlja svoje dejavnosti v skladu s 146. členom ZASP.

Zato urad poziva vse kolektivne organizacije, vključno z Združenjem SAZAS, da opravljajo svojo dejavnost, za katero jim je bilo izdano dovoljenje, v skladu z zakonom, saj je to njihova z zakonom predpisana dolžnost, za kršitev katere zakon predpisuje posledice.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2022
januar (5) 
2021
december (9)  november (12)  oktober (9)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki