Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

23.12.2016

Kabelska retransmisija avdiovizualnih del - začasno dovoljenje Združenja SAZAS

Pojasnilo Urada RS za intelektualno lastnino

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je začel veljati leta 1995. ZASP je takrat določil, da se pravica kabelske retransmisije avtorskih del upravlja obvezno kolektivno (razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali so bile pravice prenesene na njih od drugih imetnikov pravic). Kolektivno uveljavljanje oziroma upravljanje pravic je mogoče le z dovoljenjem Urada RS za intelektualno lastnino (urad).

ZASP je tudi določil, da, če se v enem letu od njegove uveljavitve ne ustanovijo ustrezne kolektivne organizacije, lahko urad izda začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih pravic pravni osebi, ki sicer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovoljenja. Taka pravna oseba ne more zagotoviti izvajanja dovoljenja enako kot kolektivna organizacija (pravna oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja), saj je že vnaprej znano, da ne more zagotoviti dejavnosti kolektivne organizacije, ker ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev.

Ker se pravica kabelske retransmisije avdiovizualnih del upravlja obvezno kolektivno, kolektivne organizacije pa imetniki pravic na avdiovizualnih delih do takrat niso ustanovili, je urad Združenju SAZAS leta 2001 izdal začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, s čimer je bilo omogočeno obvezno kolektivno uveljavljanje teh pravic. Združenju SAZAS je bilo izdano začasno dovoljenje med drugim zato, ker so imetniki pravic AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media) pred tem pooblastili Združenje SAZAS za ureditev pravic kabelske retransmisije avdiovizualnih del s kabelskimi operaterji.

Združenje SAZAS, AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media) so namreč kot imetniki pravic leta 1999 z Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije sklenili Memorandum o ureditvi avtorske in sorodnih pravic za televizijske in radijske programe, retransmitirane v kabelskih sistemih v Sloveniji (Memorandum). Memorandum je civilna pogodba, s katero se je za kabelske operaterje kot uporabnike varovanih del na enem mestu pogodbeno dogovorila zakonita uporabe avdiovizualnih del v primeru njihove kabelske retransmisije. Pri pogajanjih za sklenitev Memoranduma so med drugim sodelovali predstavniki PHARE programa Evropske komisije, aktivnosti pa je spremljal tudi urad.

Združenje SAZAS, AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media) so kot imetniki pravic v Memorandumu kabelskim operaterjem zagotovili, da bodo poleg avtorskih pravic za glasbena in avdiovizualna dela poskrbeli tudi za vse ostale pravice iz 1. člena Svetovne konvencije o avtorski pravici (Univerzalna konvencija) skladno s slovensko zakonodajo, ki se nanašajo na kabelsko retransmisijo TV programov, zastopanih prek EBU in VPRT in pokritih z bodočo pogodbo in da prevzemajo obveznost do morebitnih odškodnin za ostale avtorske pravice, ki bi se pojavile po podpisu Memoranduma. Združenje SAZAS, AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media) so se tako zavezali proti kabelskim operaterjem, da so izpolnjene vse njihove obveznosti do imetnikov pravic, s tem pa tudi do posameznih imetnikov pravic.

Združenje SAZAS je sredstva, ki jih je zbralo v času veljavnosti začasnega dovoljenja, na podlagi Memoranduma oziroma dogovorov med Združenjem SAZAS, AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media) delilo tako, da je en del sredstev obdržalo in razdelilo v Republiki Sloveniji, del sredstev pa je nakazalo v tujino (AGICOA, EBU in VPRT (kasneje VG Media)).

Glede na to, da se v Republiki Sloveniji kabelsko retransmitirajo večinoma tuja avdiovizualna dela, pripadajo avtorski honorarji za to uporabo večinoma tujim imetnikom pravic. Imetniki pravic na avdiovizualnih delih so največkrat filmski producenti. V več državah, med drugim tudi v Republiki Sloveniji velja pravna domneva, da so izvorni imetniki – soavtorji avdiovizualnih del – s sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avdiovizualnem delu izključno in neomejeno prenesli na filmskega producenta, če ni s pogodbo drugače določeno.

Imetnik začasnega dovoljenja se mora prepričati, da sredstva, ki pripadajo imetnikom pravic, pa jih ne deli sam, posreduje tistim, ki so upravičeni, da razdelijo ta sredstva končnim upravičencem. Pogoj za delitev avtorskega honorarja posameznemu upravičencu pa je, da ta prijavi svoje delo in posreduje potrebne podatke za izplačilo. Če imetnik pravic ne prijavi svojega dela in ne posreduje podatkov, potrebnih za izplačilo, mu avtorskega honorarja ni mogoče izplačati.

Urad je na podlagi ZASP nadzoroval, ali kolektivna organizacija, torej pravna oseba z dovoljenjem urada, izvaja naloge v skladu z ZASP. Po določbah ZASP, kot je veljal od spremembe v letu 2004 dalje,   je lahko urad od kolektivne organizacije kadar koli zahteval poročila o poslovnih zadevah kakor tudi vpogled v poslovne knjige in druge poslovne dokumente v potrebnem obsegu, in sicer na podlagi obrazložene in natančne pisne zahteve za pregled predmeta, določenega v zahtevi. Pogoj, da mora urad natančno pisno obrazložiti zahtevo za pregled, je uradu v veliki meri omejil možnosti za nadzor, saj je moral urad že pred nadzorom vnaprej razpolagati z informacijami in dokumenti, da je lahko v zadostni meri obrazložil zahtevo za pridobitev določene dokumentacije. Zaradi te določbe urad pogosto ni mogel niti začeti postopka nadzora.

V primeru kršitev je lahko urad s sklepom odredil kolektivni organizaciji, da v določenem roku odpravi ugotovljeno kršitev ZASP, kot skrajni ukrep pa je ZASP omogočal odvzem dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic. Pristojnosti za nadzor pravne osebe, ki nima dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, urad ni imel, prav tako urad ni mogel zgolj ugotoviti, da kolektivna organizacija krši določbe ZASP.

Zaradi neustreznih določb ZASP je urad po letu 2004 pripravil večje število predlogov sprememb ZASP, s katerimi bi se okrepile pristojnosti urada in omogočilo izvajanje nadzora kolektivnih organizacij, vendar do takih sprememb ZASP ni prišlo.

Nadzor nad Združenjem SAZAS kot imetnikom začasnega dovoljenja je urad izvajal od izdaje tega začasnega dovoljenja (2001) do prenehanja njegove veljavnosti zaradi izdaje dovoljenja Zavodu AIPA.

Urad je zahteval pojasnila in začel več postopkov nadzora v zvezi z izvajanjem začasnega dovoljenja Združenja SAZAS. Med drugim je urad zaznal neskladje med določbami ZASP in Memorandumom ter njegovim izvajanjem. Vendar do zaključkov teh postopkov z izdajo sklepa o odreditvi odprave ugotovljenih kršitev ZASP ni prišlo, ker je bilo pred tem izdano dovoljenje Zavodu AIPA, s čimer je uradu prenehala pristojnost za nadaljnji nadzor nad izvajanjem začasnega dovoljenja Združenja SAZAS.

Urad je pri nadzoru nad izvajanjem začasnega dovoljenja Združenja SAZAS ugotovil številne pomanjkljivosti zakonske ureditve izdaje začasnega dovoljenja pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev rednega dovoljenja. Od Združenja SAZAS namreč ni bilo mogoče zahtevati izpolnjevanja pogojev, za katere je bilo že ob izdaji začasnega dovoljenja vnaprej znano, da jih ne izpolnjuje in jih ni dolžno izpolniti, npr. uskladitve določb statuta z ZASP tako, da bo zagotovljena ustrezna organizacija za upravljanje avtorskih pravic na avdiovizualnih delih v primeru njihove kabelske retransmisije, obveznost včlanitve imetnikov avtorskih pravic na avdiovizualnih delih, sodelovanje teh imetnikov pravic pri upravljanju pravne osebe, pravil delitve, ki bi jih sprejeli imetniki avtorskih pravic na avdiovizualnih delih, sklepov skupščine imetnikov avtorskih pravic na avdiovizualnih delih… Nadzor urada nad izvajanjem začasnega dovoljenja Združenja SAZAS je bil v veliki meri omejen že zato, ker je imelo Združenje SAZAS začasno dovoljenje kot pravna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, saj od njega urad ni mogel zahtevati izpolnitve obveznosti, ki jo lahko izpolni le kolektivna organizacija, ki združuje imetnike avtorskih pravic na avdiovizualnih delih. Urad je imel zato o izvajanju tega dovoljenja pomanjkljive podatke, zaradi česar se je pogosto soočal s tem, da ni razpolagal z zadostnimi podatki ali dokazili, da bi lahko natančno pisno obrazložil svojo zahtevo za pregled ali predložitev poslovnih dokumentov.

Ker je uradu z izdajo dovoljenja Zavodu AIPA (in prenehanjem veljavnosti začasnega dovoljenja Združenju SAZAS) prenehala pristojnost za nadzor nad izvajanjem začasnega dovoljenja Združenja SAZAS, nobena uradna oseba urada in tudi ne takratni direktor urada ni imela več pristojnosti za nadaljevanje že začetih postopkov ali za začetek novih upravnih postopkov nadzora v zvezi s tem začasnim dovoljenjem. Urad namreč ni imel pristojnosti za nadzor pravne osebe, ki nima dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, prav tako taki pravni osebi ni mogel s sklepom odrediti odprave ugotovljene kršitve ZASP ali odvzeti dovoljenja (ki ga nima) in tudi ne zgolj ugotoviti, da pravna oseba krši določbe ZASP.

Začasno dovoljenje Združenja SAZAS je prenehalo z izdajo dovoljenja Zavodu AIPA, ki je kolektivna organizacija imetnikov pravic na avdiovizualnih delih in mora zato izpolnjevati vse pogoje za pridobitev (rednega) dovoljenja, med drugim mora imeti repertoar avdiovizualnih del, podatke o imetnikih pravic na teh delih, sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami, da lahko zagotovi upravljanje pravic tudi tujih imetnikov pravic na avdiovizualnih delih.

Po podatkih, s katerimi razpolaga urad, je Združenje SAZAS pozivalo Zavod AIPA, naj obvesti svoje člane, da pošljejo Združenju SAZAS dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so imetniki pravic na avdiovizualnih delih, ali da te podatke pošlje Zavod AIPA, da bodo lahko prejeli nadomestila. Tudi AGICOA je obvestila Zavod AIPA, da ima nerazdeljena sredstva za neidentificirane slovenske imetnike pravic. AGICOA Europe je tudi  februarja 2013 pozivala Zavod AIPA, da naj prijavi AGICOA ali AGICOA Europe dela slovenskih avdiovizualnih producentov za retransmisijo v obdobju od januarja 2007 do oktobra 2010. AGICOA Europe je takrat navedla, da še ni zaključila razdelitve sredstev iz kabelske retransmisije, zbranih v Sloveniji, za leta 2007, 2008, 2009 in 2010, da bi omogočila slovenskim imetnikom pravic na avdiovizualnih delih, ki so ostali neidentificirani, da dobijo nadomestilo od AGICOA. Navedla je tudi, da je večkrat pozvala Zavod AIPA, da pri AGICOA registrira dela za neidentificirane slovenske imetnike pravic, in predlagala, da registracija del pri AGICOA obsega le obdobje do oktobra 2010. Navedla je tudi, da je v letu 2012 pisala individualnim slovenskim avdiovizualnim producentom in njihovim združenjem ter jih obvestila o nerazdeljenih nadomestilih.

Z uveljavitvijo Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) oktobra letos so prenehale veljati določbe ZASP o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, saj je to področje zdaj celovito urejeno v ZKUASP. ZKUASP ne omogoča več izdaje začasnega dovoljenja, zato se lahko dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic izda le tisti pravni osebi, ki izpolnjuje vse z ZKUASP določene pogoje. Tista pravna oseba, ki bo imela dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic, bo morala že od pridobitve dovoljenja dalje v celoti delovati kot kolektivna organizacija, kar bo preprečilo stanje, ki ga je prinašala ureditev začasnih dovoljenj po ZASP.

ZKUASP prinaša številne novosti, ki bodo prispevale k preglednejšemu in učinkovitejšemu delovanju kolektivnih organizacij ne glede na njihovo statusno obliko. Med drugim je določena enotna vsebina letnega poročila, kar bo omogočilo medsebojno primerjavo uspešnosti poslovanja kolektivnih organizacij. Prav tako bo tistim imetnikom pravic, ki se bodo odločili za članstvo v kolektivni organizaciji, omogočeno učinkovitejše upravljanje kolektivnih organizacij, saj je vsakemu članu zagotovljena pravica do sodelovanja in glasovanja na skupščini.

Tudi urad je z uveljavitvijo ZKUASP dobil nove pristojnosti na področju nadzora kolektivnih organizacij, saj je med drugim postal prekrškovni organ. Uradu pri nadzoru ni več potrebno natančno pisno obrazložiti zahteve za pregled, s čimer mu je omogočeno učinkovitejše izvajanje nadzora kolektivnih organizacij. Poleg tega se lahko urad zdaj udeležuje skupščin kolektivnih organizacij, kar mu med drugim omogoča, da opozori na možnost kršitve ZKUASP še pred njenim nastankom.

V uradu ocenjujemo, da bo imel ZKUASP v praksi številne pozitivne učinke.

Urad RS za intelektualno lastnino


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki