Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

15.06.2010

Javno naznanilo Urada RS za intelektualno lastnino

Urad pozval Združenje SAZAS k odpravi kršitev ZASP

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) z javnim naznanilom obvešča vse avtorje ali imetnike avtorske pravice, ki so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, katerih pravice na podlagi dovoljenja urada št. 800-3/96 z dne 12.3.1998 kolektivno upravlja Združenje SAZAS, da je dne 28.5.2010 izdal Združenju SAZAS poziv, da spremeni več določb statuta Združenja SAZAS in odpravi ugotovljene kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP), oziroma se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na odločitev urada o ugotovljenih kršitvah ZASP. Navedene kršitve lahko Združenje SAZAS odpravi le tako, da skupščina sprejme ustrezne spremembe statuta.

Urad je v istem pozivu Združenje SAZAS pozval, da z javnim naznanilom povabi vse avtorje ali imetnike avtorske pravice, ki so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, katerih pravice na podlagi dovoljenja urada št. 800-3/96 z dne 12.3.1998 kolektivno upravlja Združenje SAZAS, da kot enakopravni člani sodelujejo pri delovanju Združenja SAZAS in njegovih organov ter jim omogoči, da pod enakimi pogoji sodelujejo v skupščini, vključno z enako pravico glasovanja o zahtevanih spremembah statuta. Tako bo Združenje SAZAS omogočilo v skladu z ZASP in Zakonom o društvih (ZDru) vsem avtorjem in imetnikom avtorske pravice, da kot enakopravni člani sodelujejo pri delovanju Združenja SAZAS.

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere ugotovitve in zahteve iz poziva urada, ki v celoti obsega 24 strani (besedilo poziva).

1. Članstvo, enakopravna obravnava članov, sestava skupščine oziroma glasovalna pravica, izključitev članov ali njihova disciplinska odgovornost

Združenje SAZAS mora vse imetnike pravic, to je avtorje – fizične osebe – in pravne osebe, obravnavati enako in pod enakimi pogoji, saj imetnik materialne avtorske pravice v celoti vstopi v položaj svojega pravnega prednika – avtorja. Z vidika ZASP je pogoj za včlanitev v kolektivno organizacijo le, da je neka fizična ali pravna oseba imetnik pravic na delih, na katerih pravice kolektivno upravlja določena kolektivna organizacija, morebitne druge okoliščine pa so lahko relevantne le, če ZASP tako določa. Članstva v kolektivni organizaciji se ne sme pogojevati s številom del ali z drugimi pogoji, ki jih ZASP ne določa, npr. višina dohodka iz naslova avtorskih honorarjev.

Kolektivna organizacija upravlja pravice na podlagi pooblastila avtorja ali v primerih obveznega kolektivnega upravljanja na podlagi ZASP, kar pomeni tudi obratno, da lahko avtor ali imetnik pravice da pooblastilo kolektivni organizaciji za upravljanje njegovih pravic in zahteva, naj jih upravlja, v okviru dovoljenja urada. Takoj, ko je nekdo avtor, lahko torej zahteva članstvo v kolektivni organizaciji, ki upravlja te pravice. Kolektivna organizacija pa po 152. členu ZASP ne sme odkloniti upravljanja avtorskih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali ima stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji. Združenje SAZAS mora biti zato odprto za včlanitev najmanj tistim avtorjem avtorskih del s področja glasbe in imetnikom avtorske pravice na teh delih, ki izpolnjujejo pogoj iz 152. člena ZASP.

ZASP ne dovoljuje neenakopravne obravnave članov ali različnih statusov posameznih članov. Razlikovanje med člani je tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena ZDru, po katerem delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. Statut brez podlage v ZASP in ZDru daje le nekaterim pravico odločanja v skupščini, čeprav zadevajo vprašanja, ki jih obravnava skupščina, vse avtorje in imetnike pravic – po statutu lahko zgolj 35 »rednih« članov z navadno večino odloča o vseh najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo vse imetnike pravic, ki jih zastopa Združenje SAZAS. Po ZDru najpomembnejše odločitve v društvu sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani, torej v primeru kolektivne organizacije vsi, ki so pooblastili kolektivno organizacijo in se včlanili vanjo (brez kakršnega koli razlikovanja glede na število del, višino prihodkov iz avtorskih honorarjev, ipd.). Statut je potrebno preoblikovati tako, da bo skupščina Združenja SAZAS sestavljena v skladu z določbami ZASP in ZDru, da bodo imeli vsi člani Združenja SAZAS pravico glasovati o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na Združenje SAZAS, da bodo imeli njihovi glasovi enako veljavo in ne bodo omejeni z npr. doseganjem določene višine sredstev, ki jih prejmejo iz naslova uporabe avtorskih del, ali drugimi nedopustnimi pogoji ter da bo za sklepčnost skupščine določena takšna večina, ki bo odražala voljo večine navzočih članov, pri čemer morajo biti vselej vabljeni vsi člani.

V nasprotju z ZASP so tudi vse določbe o spremembi vrste članstva zaradi neizpolnjevanja pogojev za redno ali izredno članstvo in o izključitvi članov (npr. v disciplinskem postopku ali zaradi neudeležbe sej organov), saj mora kolektivna organizacija sprejeti v upravljanje avtorske pravice, za katere ima dovoljenje urada, če je tako zahteval avtor ali imetnik avtorskih pravic, ki je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali ima stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji. Če torej nek tak imetnik pravic zahteva, da kolektivna organizacija upravlja njegove pravice na določenih delih oziroma ji da pooblastilo v skladu z ZASP, kolektivna organizacija tega ne more odkloniti in zato takih oseb tudi ne sme izključiti. Tako kot kolektivna organizacija ne sme omejevati včlanitve v kolektivno organizacijo, tudi ne sme kakor koli disciplinsko kaznovati svojih članov. Ker kolektivna organizacija izvaja naloge iz ZASP, ki z ničimer ne dajejo podlage za določitev disciplinske odgovornosti člana kolektivne organizacije, ni jasno, v katerih primerih sploh bi bila potrebna ali primerna vloga Disciplinskega razsodišča kolektivne organizacije.

2. Načela delitve zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil, oblikovanje skladov

Statut ne določa osnovnega načela delitve avtorskih honorarjev glede na dejansko uporabo del, zato v nasprotju z ZASP omogoča, da prejmejo avtorski honorar ali nadomestilo namesto tistih imetnikov pravic, katerih avtorsko delo je bilo dejansko uporabljeno, tisti, katerih avtorska dela niso bila uporabljena.

ZASP ne predvideva ustanavljanja posebnih skladov za npr. namene promocije, saj izrecno določa, da se lahko zbrana sredstva namenijo le za delitev med upravičene imetnike pravic in za pokritje stroškov poslovanja kolektivne organizacije (153. člen ZASP). Določba statuta, ki omogoča, da Združenje SAZAS obremeni sklad male glasbene avtorske pravice z zneskom, ki je namenjen za spodbujanje in promocijo glasbenih kulturnih dejavnosti, je zato v nasprotju z ZASP. V posebne sklade bi bilo mogoče odvajati del avtorskih honorarjev ali nadomestil le od sredstev, ki (glede na dejansko uporabo) pripadajo tistim upravičencem, ki so kolektivno organizacijo pooblastili za upravljanje njihovih pravic. Ti imetniki pravic bi se lahko, vsak posebej, odpovedali (ne pa tudi morali) delu sredstev, ki so bila zbrana za njihov račun, in pooblastili kolektivno organizacijo, da ta sredstva porabi za določene namene, npr. promocijo. Kakršno koli odvajanje nekega deleža sredstev iz tistega dela sredstev, ki so bila zbrana na podlagi t. i. obveznega kolektivnega upravljanja pravic, je zato v nasprotju z ZASP in pomeni oškodovanje upravičenih imetnikov pravic, četudi bi tak sklep sprejela skupščina. Svoji pravici se namreč lahko odpove le vsak posamezen avtor ali imetnik avtorske pravice.

3. Vpogled v gradiva

Združenje SAZAS mora omogočati avtorjem in imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, vpogled v vsa gradiva, ki so pomembna za delovanje kolektivne organizacije. Če ta niso dostopna, se avtorjem in imetnikom avtorskih pravic onemogoča sodelovanje pri delu organov kolektivne organizacije in odreka uveljavljanje njihovih pravic v kolektivni organizaciji, ki upravlja z njihovimi pravicami in ki je brez avtorjev in imetnikov avtorskih pravic sploh ne bi bilo. Čeprav lahko kolektivna organizacija upravlja pravice imetnika tudi brez njegovega pooblastila, to ne pomeni, da mu lahko onemogoči vpogled v delovanje kolektivne organizacije

Združenje SAZAS mora v tridesetih dneh od vročitve poziva (petnajstdnevni rok za prevzem poziva je potekel 14.6.2010) sprejeti ustrezne spremembe statuta, s katerimi bo odpravilo navedene ugotovljene kršitve. Če Združenje SAZAS v tem roku ne bo odpravilo ugotovljenih kršitev in se ne bo izreklo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na odločitev urada o ugotovljenih kršitvah ZASP, bo urad v skladu s prvim odstavkom 162.a člena ZASP s sklepom odredil odpravo ugotovljenih kršitev ZASP. Če Združenje SAZAS tudi po sklepu urada ne bo odpravilo ugotovljenih kršitev ZASP, bo urad v skladu s 1. točko drugega odstavka v povezavi s 1. točko prvega odstavka 149. člena ZASP Združenju SAZAS odvzel dovoljenje urada št. 800-3/96 z dne 12.3.1998.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
julij (2)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki