Republika Slovenija
Iskanje:

Mednarodno sodelovanje

Urad dejavno sodeluje z vsemi najpomembnejšimi mednarodnimi ustanovami na področju intelektualne lastnine vse od svoje ustanovitve dalje.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)

WIPO (World Intellectual Property Organisation) je specializirana agencija v okviru Organizacije združenih narodov s sedežem v Ženevi, katere cilj je ozaveščanje in učinkovito uveljavljanje varstva pravic intelektualne lastnine. Slovenija je postala njena članica leta 1992 z notifikacijo večine pogodb, ki jih ta organizacija upravlja in katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija. Odtlej predstavniki urada sodelujejo v večini njenih upravnih in delovnih teles, skupaj pa vsakoletno izvedeta tudi vrsto predstavitvenih in izobraževalnih projektov.


Evropska unija

Od leta 2004 dalje, ko je Slovenija postala članica Evropske unije, se urad redno udeležuje srečanj njenih organov in z zastopanjem stališč slovenske vlade dejavno sodeluje pri oblikovanju evropske politike varstva intelektualne lastnine.


Evropska patentna organizacija (EPO)

Tesno sodelovanje s to osrednjo evropsko ustanovo za podeljevanje patentov (European Patent Organisation) s sedežem v Münchnu se je začelo leta 1993, ko je Slovenija z njo sklenila dva sporazuma, in sicer sporazum o sodelovanju na področju patentov in t.i. "razširitveni sporazum", ki je omogočil razširitev veljavnosti evropskih patentov na Slovenijo. To je bil tedaj prvi sporazum te vrste in se je kasneje uveljavil kot splošno veljaven model povezave Evropske patentne organizacije z državami, ki niso bile njene članice. Sodelovanje s to organizacijo se je še okrepilo leta 1995, ko je priznala Sloveniji status opazovalke v svojem upravnem odboru, leta 2002 pa je naša država postala tudi njena polnopravna članica in tako dobila možnost soodločanja pri oblikovanju evropskega patentnega sistema.

V sodelovanju z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office), ki je izvršilni organ te organizacije, je urad doslej izvedel že precejšnje število seminarjev, skupnih sejemskih nastopov in drugih akcij, namenjenih izobraževanju strokovne in širše javnosti, vseskozi pa je bil deležen tudi izdatne tehnične pomoči.


Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) je specializirana ustanova Evropske skupnosti, pristojna za registracijo znamk EU in modelov Skupnosti. Ustanovljena je bila leta 1996 v Alicanteju v Španiji kot OHIM (Office for the Harmonisation in the Internal Market), v EUIPO se je preimenoval marca 2016. Urad RS za intelektualno lastnino je sporazum o sodelovanju z OHIM sklenil leta 2000. Leta 2003 je Slovenija dobila status opazovalke v upravnem odboru, ki sprejema najpomembnejše odločitve v zvezi z delovanjem te ustanove, z vstopom v Evropsko unijo pa tudi polnopravno članstvo. Urad, ki zastopa slovensko vlado v upravnem odboru, je dejaven tudi v drugih odborih te ustanove, na strokovnih srečanjih in pri organizaciji skupnih promocijskih dogodkov.


Sodelovanje s tujimi nacionalnimi uradi

V prizadevanjih za večjo strokovnost pri vodenju postopkov in za nenehno izboljševanje kakovosti podeljenih pravic se urad povezuje s tujimi sorodnimi uradi že od samih začetkov svojega delovanja. Doslej je sklenil naslednje sporazume:

 1. sporazum o izmenjavi izsledkov poizvedb in preizkusov z nemškim uradom za patente in znamke (1991) (PDF),
 2. sporazum o sodelovanju z avstrijskim patentnim uradom (1992) (PDF),
 3. sporazum o izmenjavi izsledkov poizvedb in preizkusov s francoskim državnim zavodom za industrijsko lastnino (1993) (PDF),
 4. sporazum o sodelovanju z britanskim patentnim uradom (1994) (PDF),
 5. sporazum o sodelovanju z litvanskim patentnim uradom (1994) (PDF),
 6. sporazum o posredovanju poizvedb o stanju tehnike in izvedenskih mnenj z avstrijskim patentnim uradom (1996, aneks 2002) (PDF),
 7. sporazum o sodelovanju s tajskim uradom za intelektualno lastnino (1997) (PDF),
 8. sporazum o sodelovanju z madžarskim patentnim uradom (2006) (PDF),
 9. sporazum o sodelovanju z makedonskim uradom za varstvo industrijske lastnine (2007) (PDF),
 10. sporazum o sodelovanju s kitajskim uradom za intelektualno lastnino (2008) (PDF),
 11. memorandum o sodelovanju z romunskim državnim uradom za izume in znamke (2008) (PDF),
 12. sporazum o sodelovanju s črnogorskim uradom za intelektualno lastnino (2010) (PDF)
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki