Republika Slovenija
Iskanje:

Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Urad RS za intelektualno lastnino na spletnih straneh objavil Katalog informacij javnega značaja Urada RS za intelektualno lastnino, kratko Katalog URSIL.

Katalog vsebuje osnovne podatke o uradu, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog URSIL predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo UIL in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, in vodij posameznih organizacijskih enot.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Naslov: Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
T: 01 620 31 00
F: 01 620 31 10

Elektronski naslov: sipo(at)uil-sipo.si
Internet: www.uil-sipo.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Karin Žvokelj, v. d. direktorja

Datum prve objave kataloga:

1. 5. 2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

28. 9. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.uil-sipo.si/index.php?id=188

Oblike kataloga:

HTML

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a
Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa

Urad RS za intelektualno lastnino je strokovno samostojen organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo in opravlja naslednje naloge:

 • vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo modelov, znamk, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo geografskih označb, ki se nanašajo na kmetijske pridelke in živila
 • vodenje registrov pravic industrijske lastnine in registrov patentnih zastopnikov in zastopnikov za modele in znamke;
 • priprava predpisov s področja intelektualne lastnine;
 • opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
 • izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje pravic ter nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij;
 • zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, na podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije;
 • izdajanje Biltena za industrijsko lastnino;
 • druge naloge, določene s predpisi.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Direktor urada
mag. Karin Žvokelj, v. d. direktorja

Sektor za pravo intelektualne lastnine
Ana Krstov

Sektor za patente
Helena Zalaznik

Sektor za znamke in modele
Maja Albreht Steiner

Sektor promocijo in mednarodno sodelovanje
Petra Boškin

Sektor za splošne zadeve
Denise Senečič

Sektor za digitalizacijo
Janez Kukec Mezek

Organigram

Organigram Urada RS za intelektualno lastnino

 


2.b
Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojne osebe

 

Darja Kariž, višja svetovalka
T: 01 620 3158
sipo(at)uil-sipo.si

Doroteja Vozelj, višja svetovalka
T: 01 620 3148
sipo(at)uil-sipo.si

Janez Kukec Mezek, sekretar
T: 01 620 3154
sipo(at)uil-sipo.si

 


2.c
Seznam veljavne zakonodaje z delovnega področja organa

Veljavni predpisi


2.d
Seznam predlogov predpisov z delovnega področja organa

Predlogi predpisov

 • Predlogi predpisov se objavljajo na spletnih straneh urada: 
  http://www.uil-sipo.si/index.php?id=303
 • Predlogi predpisov so dostopni tudi na straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo


2.e
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam

Letna poročila


2.f Seznam vrst uradnih postopkov

Seznam postopkov, ki jih vodi organ

 • Postopek podelitve patenta in izdaje ugotovitvene odločbe
 • Postopek podelitve dodatnega varstvenega certifikata
 • Postopka posredovanja mednarodnih (po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov) in evropskih (po Evropski patentni konvenciji) patentnih prijav
 • Postopek registracije modela
 • Postopek posredovanja prijav za model Skupnosti
 • Postopek registracije znamke
 • Postopki posredovanja prijav za registracijo mednarodne znamke (po Madridskem aranžmaju in protokolu) in znamke Skupnosti
 • Postopek registracije tujih znamk v Sloveniji prek Madridskega aranžmaja in protokola
 • Postopek vodenja registrov pravic in zastopnikov
 • Postopek izdaje dovoljenja za kolektivno upravljanje
 • Postopek nadzora nad kolektivnimi organizacijami
 • Postopek vzdrževanja pravic industrijske lastnine
 • Postopek vpisa evropskih patentov v register
 • Postopek registracije topografij polprevodniških vezij


2.g
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc

 • Register patentov
 • Register modelov
 • Register prijav in registriranih znamk
 • Register geografskih označb
 • Register patentnih zastopnikov
 • Register zastopnikov za modele in znamke


2.h
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Informacijske baze patentov, modelov in znamk: dostopne brezplačno na strani
http://www2.uil-sipo.si,
http://www3.uil-sipo.si


2.i
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih

Podatki o pomembnih dogodkih so objavljeni na spletni strani www.uil-sipo.si
V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja.

Interna organizacija urada

Notranji pravilniki in predpisi

Informacije o uradnih postopkih

Dokumentarno gradivo v zvezi s postopki iz točke 2.g je objavljeno na spletni strani.

Informacije o človeških virih

 • Skupni kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja
 • Dokumentarno gradivo o zaposlovanju, imenovanju in razrešitvah, razporejanju, napredovanju ter prenehanju delovnega razmerja
 • Dokumentarno gradivo o sistemu plač in sistemu nagrajevanja (podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo)
 • Dokumentarno gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju (npr. programi izobraževanja, študij ob delu, seminarji in tečaji, študijska potovanja in specializacije, strokovni izpiti)
 • Osebna imena javnih uslužbencev, ki so pooblaščeni za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo

Informacije o javnih financah in javnih naročilih

 • Dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi naročili (razpisna dokumentacija, raziskave trga, zbiranje ponudb itd.)
 • Dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi financami (npr. računovodske listine)

Informacije o komunikaciji z drugimi organi

 • Dokumentarno gradivo iz komunikacij z organi državne uprave
 • Dokumentarno gradivo iz komunikacij z drugimi državnimi organi
 • Dokumentarno gradivo o komunikaciji z mednarodnimi ustanovami in organizacijami

Informacije o materialnih virih urada

Dokumentarno gradivo projektnega, gradbenega,  investicijskega  in podobnega načrtovanja in odločanja

Razne oblike tiskanih informacij

 • Bilten za industrijsko lastnino (BIL) - elektronska oblika
 • Letna poročila


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa

 

Urad RS za intelektualno lastnino v skladu s 7. in 8. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006) omogoča vpogled v spis v zvezi s prijavo ter dostop do informacij o prijavah in podeljenih in registriranih pravicah, z izjemo spisov v zvezi s patentno prijavo in prijavo modela, ki so do objave patentne prijave v uradnem glasilu urada oziroma do registracije modela uradna tajnost. V spise, ki so uradna tajnost, je mogoče vpogledati le s soglasjem prijavitelja, brez le-tega pa le, če oseba, ki zahteva vpogled, dokaže, da jo je v zvezi z njenimi dejanji prijavitelj pisno opozoril na svojo prijavo in obseg zahtevanega varstva.

Postopek je opredeljen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ).
Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno.

Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

Če je zahteva za dostop do podatkov zavrnjena in se prosilec pritoži pri pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja, pri čemer se sklicuje na ZDIJZ, lahko pooblaščenec uradu določi drugo pravno podlago.

Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

 

 

4. Stroški

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki