Republika Slovenija
Iskanje:

O uradu

Urad RS za intelektualno lastnino sodi med manjše tovrstne ustanove v Evropi, vendar dosega glede na razmerje med številom vloženih prijav za pravice industrijske lastnine in številom zaposlenih visoko produktivnost.

Poslanstvo

  Urad:

  • pravočasno, učinkovito, predvidljivo in kakovostno podeljuje in registrira pravice industrijske lastnine
   ter vodi registre;
  • pravočasno, učinkovito, predvidljivo in kakovostno podeljuje dovoljenja pravnim osebam za
   kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic ter nadzira njihovo delovanje;
  • kot strokovni organ spremlja in soustvarja nacionalno, evropsko in mednarodno pravno ureditev na
   področju intelektualne lastnine, podaja strokovne pobude za spremembo predpisov s področja
   intelektualne lastnine in skupaj s pristojnim ministrom sodeluje pri celotnem zakonodajnem
   postopku;
  • ozavešča javnost o pomenu pravic intelektualne lastnine;
  • krepi sodelovanje z vsemi deležniki, vključenimi v sistem intelektualne lastnine (kot so imetniki
   pravic, predstavniki gospodarstva, raziskovalne institucije, pisarne za prenos tehnologij na univerzah
   in raziskovalnih organizacijah, zastopniki, sodišča, državni organi, kolektivne organizacije, nevladne
   organizacije in združenja ter druga zainteresirana javnost);
  • nudi informacijske storitve v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
  • zastopa Republiko Slovenijo in njene interese v EU ter mednarodnih organizacijah s področja
   intelektualne lastnine.

  S tem prispeva k:

  • spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • učinkovitemu in mednarodno primerljivemu sistemu intelektualne lastnine,
  • razvoju kulture in gospodarstva,
  • zvišanju konkurenčnosti,
  • dvigu kakovosti življenja v Republiki Sloveniji.

   Vrednote

  • medsebojno spoštovanje in zaupanje
  • verodostojnost
  • učinkovitost
  • naprednost

  Vizija (leto 2025)

  • Urad je ključni akter na področju intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji, ki ga javnost vidi kot
   strokoven, hiter, učinkovit, kakovosten, dostopen, verodostojen in prijazen partner vsem deležnikom.
  • Zaposleni na uradu imajo interdisciplinarna znanja, zelo dobro poznajo področje intelektualne
   lastnine, so strokovni, motivirani in predani svojemu delu.
  • Dodatno izpostavljene prednosti urada so hitra odzivnost in odločanje, preglednost delovanja, lastne
   podatkovne baze (ki jih uporabljajo tudi drugi uradi, medvladne in mednarodne organizacije) in
   največ znanja s področja intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji.

   Temeljni cilji

  •  vse upravne zadeve rešene v zakonitem roku
  • vse vloge za mednarodno varstvo rešene v roku
  • aktivno ozaveščanje deležnikov o intelektualni lastnini
  • digitalizirano poslovanje urada do leta 2023
  • nič izgubljenih upravnih sporov

   Temeljni dokument sistema vodenja kakovosti je Poslovnik vodenja kakovosti

   

  Predstavitveni film

  Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki