Republika Slovenija
Iskanje:

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
absolutni razlogi
razlogi, zaradi katerih so nekateri znaki razlikovanja absolutno izvzeti iz pravnega varstva z znamko (generični, opisovalni in nemoralni pojmi, državna ali mednarodna znamenja, razen z dovoljenjem pristojnih organov)
BIL
Bilten za industrijsko lastnino je uradno glasilo urada z objavami podatkov o prijavah in pravicah industrijske lastnine
blagovna oz. storitvena znamka
glej znamka
CETMOS
Central European Trade Mark Observation Service – CETMOS: storitev, ki omogoča poizvedbe o registriranih in neregistriranih, a že prijavljenih blagovnih in storitvenih znamkah, ki so podobne ali enake vašim, v devetih državah Srednje Evrope
CTM
(Community Trade Mark)
znamka Skupnosti, ki je bila registrirana pri Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (OHIM) in veljala na celotnem območju EU. Skladno z Uredbo EU št. 2015/2424 o spremembi Uredbe o znamki Skupnosti od 23. 3. 2016 blagovna znamka EU (EUTM).
depozitarna ustanova
ustanova, ki zagotavlja prejem, sprejem in hrambo mikroorganizmov in pošiljanje njihovih vzorcev
Designview
spletno orodje za iskanje nacionalnih, mednarodnih in skupnostnih modelov, ki zagotavlja brezplačen dostop informacij o registriranih modelih v sodelujočih uradih, pri čemer so podatki na ogled združeni v enotno obliko. Več na www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
distinktivnost
sposobnost znaka, da zaradi celotnega vtisa omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev različnih subjektov
dodatni varstveni certifikat (DVC)
pravica, ki jo lahko pridobi imetnik patenta neposredno po izteku 20. leta veljavnosti, če je predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo proizvoda, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni postopek odobritve - in sicer za obdobje, ki je enako času, ki je pretekel med datumom, ko je bila vložena prijava za osnovni patent, in datumom prve odobritve, da se da proizvod na trg Evropske skupnosti, skrajšanim za dobo petih let in sicer za največ pet let
EPK (EPC)
Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija oz. EPK) ali Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention oz. EPC)
EPO
(European Patent Organization)
Evropska patentna organizacija - EPO je mednarodna organizacija s sedežem v Münchnu in izvršilnim organom Evropskim patentnim uradom (EPU). Evropska patentna konvencija, na podlagi katere je bila EPO leta 1973 ustanovljena, zagotavlja zgolj enoten postopek podeljevanja patentov, ne pa še enotnega patenta za področje Skupnosti. Slovenija je članica EPO od leta 2002.
EPU
(European Patent Office)
Evropski patentni urad - EPU je izvršilni organ Evropske patentne organizacije (EPO). Njegova naloga je podeljevanje evropskih patentov. Ta izraz je nekoliko zavajajoč, saj evropski patenti niso patenti Evropske skupnosti niti ne veljajo v vsej Evropi, temveč le v izbranih državah članicah Evropske patentne organizacije.
EUIPO
(EU Intellectual Property Office)
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino - EUIPO, prej OHIM (gl. geslo OHIM), je pristojen za registracijo blagovne znamke EU in modela Skupnosti. EUIPO je agencija Evropske unije.
EUTM
(European Union Trade Mark)
znamka EU, ki je registrirana pri EUIPO in velja na celotnem območju EU skladno z Uredbo EU št. 2015/2424 o spremembi Uredbe o znamki Skupnosti (prej CTM).
formalni preizkus
preizkus prijave za podelitev oz. registracijo pravice, ki temelji na preverjanju zgolj formalnih pogojev za pridobitev pravice na podlagi zakonskih predpisov
Haaški sporazum
mednarodni sporazum o mednarodnem registriranju modelov
homonimna znamka
znak, ki je nastal tako, da je podjetje svoje ime (firmo) posebej pravno zavarovalo tudi z znamko (npr. MURA, COCA-COLA, ELAN)
imetnik
fizična ali pravna oseba, kateri pripadajo pravice iz industrijske lastnine
individualna narava
celotni vtis videza izdelka, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, in se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga nanj naredi kak drugi videz izdelka
industrijska lastnina
podvrsta pravic intelektualne lastnine; to so patenti, dodatni varstveni certifikati, znamke, modeli in geografske označbe
industrijska uporabljivost
predmet izuma je možno narediti ali uporabiti v katerikoli gospodarski dejavnosti
intelektualna lastnina
pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju
inventivnost
kar očitno ne izhaja iz znanega stanja tehnike
IPC
(International Patent Classification)
mednarodna patentna klasifikacija izumov
izdelek
industrijsko ali obrtno izveden izdelek in vključuje dele, ki so namenjeni sestavi kompleksnih izdelkov, embalaža, oprema, grafični simboli, tipografski znaki
izključna pravica
pravica imetnika, da prepreči nepooblaščeno uporabo ali izkoriščanje njegovih pravic industrijske lastnine
izum
kar je na novo ustvarjeno, proizvedeno, zlasti na tehničnem področju (proizvod, postopek, uporaba)
izumitelj
oseba, ki je avtor izuma
kolektivna znamka
pravno varovan znak društev ali združenj pravnih ali fizičnih oseb
kršitelj pravice
oseba, ki uporablja pravico intelektualne lastnine brez soglasja njenega imetnika
kršitev pravice
uporaba pravice intelektualne lastnine brez soglasja njenega imetnika
Locarnska klasifikacija
razvrstitev izdelkov v ustrezen razred po mednarodni Locarnski klasifikaciji za modele
Londonski sporazum
S tem sporazumom se v državah članicah Evropske patentne organizacije, ki so hkrati članice Londonskega sporazuma, poenostavlja postopek v zvezi z vstopom evropskih patentov v nacionalno fazo (manj stroškov s prevajanjem). Londonski sporazum oziroma Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/2002) je 1. maja 2008 začel veljati tudi v Sloveniji.
madridska znamka
glej mednarodna registracija znamke
Madridski aranžma
mednarodni sporazum, ki omogoča prijaviteljem iz držav članic sporazuma registracijo znamke v ostalih državah članicah
Madridski protokol
mednarodni sporazum, ki se veže na Madridski aranžma
mednarodna prijava
prijava, ki se vloži pri mednarodnem uradu za varstvo pravic intelektualne lastnine in se lahko uveljavi v več državah; vrsta in obseg varovanja se določi s prijavo
mednarodna registracija modela
model, registriran na mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)
mednarodna registracija znamke
znamka, registrirana na mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)
model
model je pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo
model Skupnosti
Model registriran na OHIM-u in velja na celotnem območju EU
MPK
glej IPC
nacionalna prijava
zahteva za pridobitev pravice intelektualne lastnine v neki državi, ki se vloži pri ustreznem nacionalnem uradu; pridobljena pravica velja za območje tiste države
naslov za obveščanje
naslov na katerega želi prijavitelj prejemati uradno pošto v zvezi s postopki na uradu (navadno je to naslov prijavitelja oziroma zastopnika in mora biti na ozemlju države)
nicejska klasifikacija
razvrstitev blaga in storitev v ustrezen razred po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk
novost izuma
kar pred datumom prijave ni bilo stanje tehnike
novost videza izdelka
če pred datumom prijave za registracijo modela, javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka
objava
objava podatkov o prijavah in pravicah industrijske lastnine,ki jih urad objavi v svojem uradnem glasilu
oblikovalec
oseba, ki je avtor videza izdelka
Observatorij (EU Observatorij)
EU Observatorij ali Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine je organ v sestavi OHIM, več na povezavi https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
odobritev
veljavno dovoljenje, da se proizvod da na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo
OHIM
(Office for Harmonization in the Internal Market)
Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ki je pristojen za registracijo znamk in modelov Skupnosti. OHIM je agencija Evropske skupnosti. Ustanovljena je bila leta 1996 v Alicanteju v Španiji. Urad RS za intelektualno lastnino je sporazum o sodelovanju sklenil leta 2000. Slovenska kratica tudi UUNT. Skladno z Uredbo EU št. 2015/2424 o spremembi Uredbe o znamki Skupnosti se je 23. 3. 2016 preimenoval v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).
Pariška konvencija
mednarodni sporazum o predpisih s področja varstva industrijske lastnine
patent
pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje izum
patent s skrajšanim trajanjem
patent, ki lahko traja največ 10 let in za katerega ni potrebna ugotovitvena odločba
patentibilnost izuma
je dosežena, če izum izpolnjuje pogoje novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti in istočasno ne spada v področja izključena iz patentiranja (odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost; izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo; izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku)
patentni zahtevek
pravno – tehnična formulacija predmeta izuma, za katerega se zahteva patentno varstvo
PCT
(Patent Cooperation Treaty)
Pogodba o sodelovanju na področju patentov
piratstvo
nedovoljeno kopiranje, distribucija ali uporaba pravic intelektualne lastnine
poizvedba
iskanje informacij o pravicah industrijske lastnine (o stanju tehnike pri patentih, o videzu pri modelih oziroma o istovetnosti ali podobnosti pri znamkah).
popolni preizkus
preverjanje ali izum izpolnjuje vse zakonske pogoje za patentiranje (vsebinsko preverjanje novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti)
povzetek
kratka in jasna razlaga bistva izuma
prednostna pravica
pravica prijavitelja, da lahko v določenem roku uveljavlja prednost, ki izhaja iz zgodnejše prijave vložene v eni izmed držav članic Pariške unije ali WTO
preizkuševalec
uradna oseba, ki je pooblaščena za vodenje postopka podelitve oziroma registracije pravice
prijavitelj
pravna ali fizična oseba, ki vloži( prijavo za podelitev oziroma registracijo pravice
razredi
blago in storitve, ki se označujejo z znamko, so razvrščeni po razredih mednarodne klasifikacijske (t.i. Nicejska klasifikacija). Trenutno je v uporabi 34 razredov za blago in 11 razredov za storitve
razstavna prednostna pravica
pravica prijavitelja, da lahko v določenem roku uveljavlja prednost, ki izhaja iz predhodnega razstavljanja na tistih mednarodnih razstavah in sejmih, ki jih registrira Mednarodni urad za razstave (http://www.bie-paris.org)
register
register, ki ga urad vodi o določeni pravici industrijske lastnine
register zastopnikov
register, ki ga urad vodi o zastopnikih
relativni razlogi
razlogi, zaradi katerih se registracija znamke lahko zavrne (glej ugovor)
senioriteta
prednost znamke glede na prejšnjo znamko
skica
grafična ponazoritev elementov izuma
SPC
(Supplementary Protection Certificate)
glej dodatni varstveni certifikat (DVC)
stanje tehnike
vse tehnične rešitve, ki so bile pred datumom vložitve patentne prijave dostopne javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način
TLT
Pogodba o pravu znamk (poenotenje upravnih formalnih postopkov za registracijo znamk pred nacionalnimi in medvladnimi uradi za industrijsko lastnino
TMview
celovito spletno orodje za poizvedbe o nacionalnih, mednarodnih in skupnostnih znamkah iz podatkovnih zbirk sodelujočih uradov. Zbirka se dopolnjuje.
topografija polprevodniških vezij
enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na kakšen način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug način.
trajanje patenta
ob upoštevanju zakonskih pogojev traja patent lahko največ 20 let
TRIPS
Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine
ugotovitvena odločba
odločba, s katero urad ugotovi, ali je izum na dan vložitve prijave nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv
ugovor zoper registracijo znamke
Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave za znamko vloži ugovor zoper registracijo kasnejše znamke.
uradno glasilo urada
glej bilten
videz izdelka
izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti linij, obrisov, barv, oblik in teksture oz. materialov izdelka samega ali ornamentov na njem
vsebinski preizkus
preverjanje, ali videz zdelka izpolnjuje vse zakonske pogoje za registracijo modela
WIPO
(World Intellectual Property Organization)
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino s sedežem v Ženevi. WIPO je specializirana agencija v okviru Organizacije združenih narodov, katere cilj je pospeševanje varstva intelektualne lastnine v sodelovanju s 188 državami članicami. Ustanovljena je bila leta 1967 v Ženevi. Upravlja 26 mednarodnih pogodb, ki pokrivajo različne vidike varstva intelektualne lastnine. Slovenija je njena članica od leta 1991.
WTO
(World Trade Organisation)
Svetovna trgovinska organizacija
zastopnik
oseba, ki zastopa prijavitelja v postopkih, ki jih urad vodi v zvezi s pravicami industrijske lastnine in je vpisana v ustrezni register na uradu
znamka
pravno varovan znak za razlikovanje blaga oz. storitev iste ali podobne vrste v gospodarskem prometu
znamka Skupnosti
znamka, registrirana pri OHIM, ki velja na celotnem območju EU.
Od 23. 3. 2016 blagovna znamka EU, registrirana pri EUIPO.
Ženevski akt
nadgradnja Haaškega sporazuma o mednarodnem registriranju modelov
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki