Republika Slovenija
Iskanje:

Odgovori na pogosta vprašanja

Kaj je blagovna oz. storitvena znamka?

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv.

Kakšne pravice daje registrirana znamka?

Registrirana znamka daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Vendar pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kako registrirati znamko v Sloveniji?

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo znamke, ne preverja pa obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk. Kot znamka se med drugim ne more registrirati znak, ki nima razlikovalnega učinka ali označuje le vrsto, kakovost, namen, geografski izvor ali druge značilnosti blaga ali storitev, kot tudi ne znak, ki zavaja javnost ali nasprotuje javnemu redu ali morali. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, jo urad objavi v svojem uradnem glasilu.

Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper  registracijo. O ugovoru urad obvesti prijavitelja, nato pa na podlagi navedb iz ugovora in mnenja prijavitelja preveri njegovo utemeljenost.

Če ni vložen noben ugovor zoper registracijo znamke, urad po plačilu ustrezne pristojbine izda odločbo o njeni registraciji. Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja. Taka znamka velja samo v Sloveniji.

Kaj mora vsebovati prijava za registracijo znamke?

Prijava mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke [.pdf, 68 K] (obrazec SIPO Z-1), seznam blaga oziroma storitev, ki jih znamka označuje (proizvodi in storitve v tem seznamu morajo biti razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev - Nicejsko klasifikacijo), prikaz znaka, potrdilo o plačilu prijavne pristojbine in pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena prek njega. 

Postopek za registracijo znamke podaja podroben opis in natačna navodila. 

Kakšni so stroški registracije znamke?

Višina pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča zadevno blago oziroma storitev. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 EUR, za vsak nadaljnji razred pa še 20 EUR. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 EUR, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 EUR. Skupni minimalni stroški znašajo torej 250 EUR.

Kako registrirati znamko v tujini?

Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine.

Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo tudi preverijo, ali obstajajo že prej registrirane iste ali podobne nacionalne znamke, kar je lahko razlog za zavrnitev prijave.

Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu

Na osnovi prijave za slovensko znamko ali v primeru nekaterih držav na osnovi slovenske registracije je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah članicah omenjenega sporazuma oziroma protokola. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma angleškem jeziku in plača nacionalno pristojbino v višini 60 EUR ter mednarodne pristojbine. Znesek mednarodnih pristojbin za registracijo znamke na primer v dveh državah članicah znaša okvirno 1100 CHF.

Postopek za registracijo se začne pri slovenskem uradu in nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi ter organih držav, za katere se zahteva registracija. Prijavitelj potrebuje zastopnika v določenih primerih samo za postopek pred organi posameznih tujih držav.

Informacije o višini mednarodnih pristojbin in druge informacije o mednarodnem registriranju znamk so na voljo na spletni strani WIPO.

Evropska prijava znamke

Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada.Seznam zastopnikov, ki so akreditirani pri EUIPO, najdete z iskalnikom eSearch plus (izberete napredno iskanje in odprete zavihek zastopniki).

Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo znamke EU je 850 EUR in vključuje en blagovni/storitveni razred. Če vložite prijavo na obrazcu v papirnati obliki, znaša osnovna pristojbina 1000 EUR. Pristojbina za drugi blagovni/storitveni razred je 50 EUR. Pristojbina za tretji in vsak naslednji blagovni/storitveni razred je 150 EUR na razred.

Za več informacij o pristojbinah za znamko EU oziroma za izračun pristojbin si oglejte ustrezno stran portala EUIPO.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki