Republika Slovenija
Iskanje:

Odgovori na pogosta vprašanja

Kaj je patent?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način.

Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike.

Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva. Patent tudi ne more biti podeljen za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku. S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Kakšne pravice daje patent?

Patent daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja izdelovali, uporabljali, ponujali v prodajo, prodajali ali v te namene uvažali predmete varovanega izuma. Imetnik patenta sam uveljavlja svojo pravico s tožbo pri pristojnem sodišču. Urad v takih sporih ne sodeluje.

Kako pridobiti slovenski patent?

Postopek za podelitev patenta se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo slovenski prijavitelji lahko vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za podelitev patenta, razen pogojev glede novosti, inventivne ravni izuma in industrijske uporabljivosti. Za slednje mora imetnik patenta v devetih letih od datuma prijave sam predložiti dokaz, da so izpolnjeni. Če urad ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti v prijavi, prijavitelja pozove, da jih odpravi. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, urad izda sklep o objavi patentne prijave in po 18 mesecih od dneva prejema prijave objavi podatke o patentni prijavi v svojem uradnem glasilu, objavi patentno prijavo in podeli patent.

Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji.

Kaj mora vsebovati patentna prijava?

Prijava mora vsebovati zahtevo za podelitev patenta (obrazec SIPO P-1), opis izuma (prikaz problema, podatki o do sedaj znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih ter opis nove rešitve), patentni zahtevek ali zahtevke (v enem stavku opredeljena obseg in vsebina patentnega varstva), povzetek (kratka vsebina bistva izuma) in skico ali skice, če je to potrebno. Plača se tudi ustrezna prijavna pristojbina.

Postopek za pridobitev patentnega varstva lahko bolj natančno spoznate v podrobnih navodilih.

Kakšni so stroški pridobitve patenta?

Prijavna pristojbina vključuje vzdrževanje patenta za prva tri leta njegovega trajanja, ne pa tudi stroškov zastopnika, če prijavitelj vlaga prijavo prek njega. Po treh letih se vsako leto plačuje pristojbina za vzdrževanje veljavnosti.

Ali je po podelitvi patenta potrebna še kakšna aktivnost?

Da. Pred iztekom devetega leta trajanja patenta mora imetnik patenta uradu predložiti pisno dokazilo, da je patentirani izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Če dokazila ne predloži pravočasno, veljavnost patenta nepreklicno preneha po desetih letih. Predložiti ga mora tudi, kadar toži tretjega zaradi kršitve pravic iz patenta. Kot pisno dokazilo se šteje slovenski prevod patenta, ki mu ga je za isti izum podelil Evropski patentni urad ali eden od uradov s statusom mednarodne ustanove za predhodni preizkus po 32. členu Pogodbe o sodelovanju na področju patentov ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba, pod pogojem, da za ta izum ni bila vložena prijava za evropski patent. Če imetnik patenta takega dokazila nima, lahko ob plačilu posebne pristojbine zahteva od urada, da ta pridobi ustrezne podatke pri ustreznem organu.

Se lahko v Sloveniji izum zavaruje še kako drugače?

Poleg patenta, katerega veljavnost je 20 let od datuma prijave, obstaja še patent s skrajšanim trajanjem, s katerim se varujejo izumi, ki so novi, industrijsko uporabljivi in doseženi z ustvarjalnim delom. Ta patent velja deset let od datuma prijave, vendar ga ni mogoče pridobiti za izume postopkov. Zanj tudi ni treba predložiti pisnih dokazil o izpolnjevanju omenjenih pogojev.

Kako pridobiti patent v tujini?

Patentno varstvo je ozemeljsko omejeno in velja samo na območju pristojnosti posamezne ustanove za podeljevanje patentov. Patent se za druge države lahko pridobi na tri načine:

Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Prijavitelj lahko postopek izvede le prek zastopnika, ki je vpisan v register urada v zadevni državi. V nekaterih državah je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom, drugi uradi pa pred podelitvijo patenta tudi preverijo, če je patent nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.

Mednarodna prijava po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov (PCT)

Prijavitelj lahko za več kot 150 držav članic PCT vloži prijavo pri slovenskem uradu v angleškem, nemškem, francoskem ali slovenskem jeziku. Če jo vloži v slovenščini, mora v roku enega meseca predložiti prevod v enega izmed ostalih treh jezikov.

Postopek se nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Ko je tam končan, mora prijavitelj zahtevati podelitev patenta pri ustreznih organih držav, v katerih želi varstvo.

Prijavitelj potrebuje zastopnika samo za postopek pred organi posameznih tujih držav.

Evropska patentna prijava

Prijavitelj lahko prijavo za evropski patent vloži pri slovenskem uradu v kateremkoli jeziku, vendar mora v roku dveh mesecev vložiti njen prevod v enega od treh uradnih jezikov Evropskega patentnega urada (angleščina, nemščina, francoščina) neposredno pri tem uradu, kjer se postopek tudi nadaljuje.

Prijavitelj nastopa pred Evropskim uradom sam ali prek evropskega patentnega zastopnika.

Po podelitvi patenta mora njegov imetnik uradom držav, v katerih je zahteval varstvo, v treh mesecih predložiti njegov prevod oziroma prevod patentnih zahtevkov v jezik te države in plačati ustrezne pristojbine za vzdrževanje.
Evropski patent velja v državah članicah Evropske patentne konvencije in državah, ki imajo z Evropsko patentno organizacijo sklenjene posebne sporazume o razširitvi veljavnosti evropskih patentov.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropskega patentnega urada.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki