Republika Slovenija
Iskanje:

Odgovori na pogosta vprašanja

Kaj je model?

Model je pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Videz izdelka je nov, če pred datumom vložitve prijave za registracijo modela tak videz ni bil poznan javnosti, zaradi svoje individualne narave pa naredi na potrošnika drugačen vtis kot drugi znani videzi izdelkov.

Kakšne pravice daje registrirani model?

Registrirani model daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja uporabljali izdelek, katerega videz je registriran. Imetnik modela sam uveljavlja svojo pravico s tožbo pri pristojnem sodišču.

Kako registrirati slovenski model?

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo slovenski prijavitelji lahko vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika. Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo modela, razen pogoja glede novosti in individualne narave, ki ju mora imetnik modela ob sporu sam dokazovati na sodišču.

Z modelom se med drugim ne more zavarovati videz izdelka, ki ga določa zgolj njegova tehnična funkcija (npr. videz konice izvijača), kot tudi ne videz, ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme, grbe, zastave, ime in kratico kakšne države ali mednarodne organizacije ali njen znak brez dovoljenja pristojnih organov, ali videz, ki nasprotuje javnemu redu in morali.

Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, urad objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu. Model traja pet let od datuma vložitve prijave in se lahko obnovi še za največ štiri petletna obdobja. Tako registrirani modeli veljajo samo v Sloveniji.

Če modeli izhajajo iz prijave, ki se nanaša na več videzov izdelkov, se jih lahko obnovi v celotnem ali zoženem številu.

Model se za Slovenijo lahko registrira tudi po Haaškem sporazumu o mednarodni registraciji industrijskih modelov (Akt 1960 in Akt 1999) z vložitvijo prijave pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Prijavitelj lahko vloži prijavo sam ali prek zastopnika v angleškem ali francoskem jeziku. Vlaganje prijav po tem sporazumu omogoča prijavitelju, da z eno samo prijavo pridobi varstvo modela v Sloveniji in tudi v drugih državah pogodbenicah tega sporazuma.

Informacije, prijavni obrazec in navodila za sestavo prijave so na voljo tudi na spletni strani WIPO.

Kaj mora vsebovati prijava za registracijo modela?

Prijava mora vsebovati zahtevo za registracijo modela [.pdf, 66 K] (obrazec SIPO M-1), fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka, potrdilo o plačilu prijavne pristojbine in pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena prek njega.

Postopek za pridobitev varstva modela lahko bolj natančno spoznate v podrobnih navodilih.

Kakšni so stroški registracije modela?

Pristojbina za registracijo enega videza izdelka je 80 EUR, če pa se prijava nanaša na več videzov izdelkov, ki so uvrščeni v isti razred mednarodne klasifikacije, pa za vsak videz po 65 EUR. V tej pristojbini je še vključeno vzdrževanje modela za prvih pet let njegovega trajanja, ne pa tudi stroški zastopnika, če prijavitelj vlaga prijavo prek njega.

Kako registrirati model v tujini?

Model se za druge države lahko registrira na tri načine.

Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo preverijo tudi, ali je videz izdelka nov in ima individualno naravo.

Mednarodna prijava o mednarodni registraciji industrijskih modelov po Haaškem sporazumu
(Akt 1960, Akt 1999)

Pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi lahko slovenski prijavitelj sam ali prek zastopnika vloži prijavo v angleškem ali francoskem jeziku za več kot 30 držav pogodbenic,  in sicer za vse ali samo za tiste, ki jih označi v prijavnem obrazcu. Najnižji znesek za registracijo enega videza izdelka na primer v dveh državah znaša 493 CHF. Informacije, prijavni obrazec in navodila za sestavo prijave so na voljo pri uradu, na njegovi spletni strani in na spletni strani WIPO. Trajanje varstva je določeno z nacionalno zakonodajo pogodbenice tega sporazuma.

Evropska prijava

Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada, ali pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Če je prijava vložena pri slovenskem uradu, mora prijavitelj plačati pristojbino za pošiljanje prijave, ki znaša 50 EUR. Slovenski urad prijavo posreduje na EUIPO ne da bi preverjal njeno vsebino.

Najnižja pristojbina za registracijo enega videza izdelka je 350 EUR. Tako registriran model velja na območju celotne Evropske unije in to največ 25 let.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki