Republika Slovenija
Iskanje:

Odgovori na pogosta vprašanja

Kaj je dodatni varstveni certifikat?

Dodatni varstveni certifikat je ena izmed pravic industrijske lastnine. Pod določenimi pogoji se lahko podeli imetniku osnovnega patenta ali njegovemu pravnemu nasledniku neposredno po izteku patenta.

Kdaj se dodatni varstveni certifikat lahko podeli?

Dodatni varstveni certifikat se lahko podeli, če je predmet patenta proizvod oziroma sredstvo kot tako, postopek za njegovo proizvodnjo ali uporaba proizvoda oziroma sredstva, in sicer za proizvod oziroma sredstvo, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti uradni postopek odobritve, da se da lahko na trg.

Zaradi časa, ki preteče od vložitve prijave za podelitev patenta in odobritvijo, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, je obdobje dejanskega patentnega varstva za takšne izume krajše kot za druge.

Ti proizvodi so aktivne snovi ali kombinacija aktivnih snovi zdravil ali fitofarmacevtskih sredstev.

Kakšno varstvo daje dodatni varstveni certifikat?

Dodatni varstveni certifikat daje enake pravice, kot jih daje patent, in zanj veljajo enake omejitve in obveznosti.

Varstvo, ki ga daje dodatni varstveni certifikat, se v okviru varstva, ki ga daje osnovni patent, razširi le na proizvod oziroma sredstvo, ki ima odobritev, da se da na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo.

Trajanje dodatnega varstvenega certifikata

Dodatni varstveni certifikat začne veljati neposredno po izteku trajanja osnovnega patenta (ki varuje proizvod oziroma sredstvo) in velja za obdobje, ki je enako času, ki je potekel med datumom prijave za osnovni patent in datumom prve odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg Evropske skupnosti (države članice Evropske skupnosti, Norveška, Islandija in Lihtenštajn), skrajšano za pet let, vendar najdlje pet let in velja samo v Sloveniji.

Obdobje veljavnosti se lahko enkrat podaljša še za šest mesecev, kadar gre za pediatrična zdravila.

Kako pridobiti dodatni varstveni certifikat?

Prijava za dodatni varstveni certifikat se vloži pri uradu v šestih mesecih od datuma odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji.

Če je odobritev dana pred podelitvijo osnovnega patenta, se prijava za dodatni varstveni certifikat lahko vloži v šestih mesecih od datuma podelitve patenta.

Prijava za dodatni varstveni certifikat mora vsebovati:

 1. zahtevo za podelitev dodatnega varstvenega certifikata (načeloma je to izpolnjen obrazec), v kateri so navedeni predvsem:
  • podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
  • podatki o morebitnem zastopniku: priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež;
  • naziv proizvoda oziroma sredstva, za katerega se zahteva podelitev dodatnega varstvenega certifikata;
  • številka osnovnega patenta in naziv izuma;
  • številka in datum prve odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji; če pa ta odobritev ni prva odobritev, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg Evropske skupnosti, še številka in datum prve odobritve;
 2. kopijo prve odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji, ki vsebuje predvsem datum in številko odobritve in povzetek značilnosti proizvoda oziroma sredstva;
 3. če odobritev iz prejšnje točke ni prva odobritev, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg Evropske skupnosti kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, podatke o istovetnosti proizvoda oziroma sredstva s tako odobritvijo in zakonsko določbo, po kateri je potekal postopek odobritve, skupaj s kopijo objave te odobritve v ustrezni uradni publikaciji;
 4. pooblastilo zastopniku;
 5. potrdilo o prijavni pristojbini.

Če prijava za dodatni varstveni certifikat in proizvod oziroma sredstvo, na katerega se prijava nanaša, izpolnjujeta pogoje zgoraj naštetih uredb, urad dodatni varstveni certifikat podeli. Podatke o prijavi za dodatni varstveni certifikat in o dodatnem varstvenem certifikatu urad objavi v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL).

Kakšni so stroški pridobitve dodatnega varstvenega certifikata?

Prijavna pristojbina znaša 420 EUR. Vsako leto se plačuje pristojbina za vzdrževanje veljavnosti.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki