Republika Slovenija
Iskanje:

Ugovor zoper registracijo

Urad popolnega preizkusa prijav znamk, to je preverjanja, ali bi morebitna registracija znamke kršila starejše pravice drugih, ne izvaja. Tovrstni preizkus izvede šele na podlagi ugovora tretjih.

Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Pristojbine

Pristojbina za vložitev ugovora zoper nacionalno znamko: 75 EUR

Ugovor lahko vloži:

  • imetnik starejše znamke;
  • imetnik znamke, ki je registrirana v tujini in jo je v Sloveniji prijavil posrednik ali zastopnik imetnika brez njegovega soglasja;
  • imetnik prej pridobljene pravice do osebnega imena, osebnega portreta, imena firme ali označbe za rastlinsko sorto in imetnik geografske označbe ali modela.

Predmet ugovora

Ugovor se lahko vloži zoper registracijo:

Pravna podlaga za vložitev ugovora

Ugovor zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke lahko temelji na razlogih iz 44. člena Zakona o industrijski lastnini, zoper znamko Skupnosti pa na razlogih iz 8. člena Uredbe o znamki Skupnosti. Najpogostejša osnova za ugovor je obstoj starejše oziroma prejšnje znamke.

Prejšnja znamka je znamka, ki je bila prijavljena ali registrirana v Sloveniji na podlagi nacionalne zakonodaje pred datumom prijave za kasnejšo znamko, oziroma znamka, za katero je bilo zahtevano varstvo v Sloveniji na podlagi mednarodne pogodbe, ki je zavezujoča Slovenijo.

Kdaj se vloži ugovor?

Ugovor zoper registracijo nacionalne znamke se vloži v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu slovenskega urada, ugovor zoper registracijo mednarodne znamke v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu OHIM.

Glasili slovenskega urada in WIPO sta na voljo v knjižnici urada, nove objave pa lahko spremljate tudi prek baze podatkov na spletnih straneh slovenskega urada, WIPO in OHIM.

Kje se vloži ugovor?

Pisni ugovor zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke se vloži neposredno pri Uradu RS za intelektualno lastnino, po pošti na naslov urada:

Uradu RS za intelektualno lastnino
Kotnikova 6
1000 Ljubljana

ali po telefaksu: 01 620 3111.

Ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti se vloži po pošti na naslov OHIM:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante

ali po telefaksu: + 34 965 131 344.

Kako se vloži ugovor?

Ugovor zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke se vloži v dveh izvodih in mora vsebovati podatke o vložniku ugovora in prejšnji pravici, jasno navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora, ustrezne dokaze o utemeljenosti ugovora in potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.

Navodila za ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti lahko preberete na spletni strani OHIM.

Pristojbina za ugovor

Pristojbina za vložitev ugovora znaša:

  • zoper nacionalno znamko: 75 EUR,
  • zoper mednarodno pa 85 EUR.

Plača se na račun urada.

Pristojbina za vložitev ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti znaša 350 evrov in se plača na račun OHIM. Podrobnosti o načinu plačila so na spletni strani OHIM.

Postopek ugovora

Postopek ugovora zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke vodi urad, zoper registracijo znamke Skupnosti pa OHIM.

Postopek ugovora zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke se začne z vložitvijo ugovora. Urad najprej izvede formalni del postopka, v katerem preveri, ali je bil ugovor pravočasno vložen in ustrezna pristojbina plačana. Če ugovor ne izpolnjuje formalnih pogojev, se šteje, da ni bil vložen. Če je ugovor formalno pravilen, urad obvesti o njegovi vložitvi prijavitelja, ki lahko v treh mesecih da pripombe na ugovor. V tej fazi postopka mnogi prijavitelji stopijo v stik z vložnikom ugovora in se poskusijo se dogovoriti o soobstoju znamk oziroma ustrezno zožijo seznam blaga ali storitev in s tem odpravijo razloge za ugovor.

Na podlagi ugovora in morebitnih pripomb prijavitelja urad preveri njegovo utemeljenost. Če ugotovi, da ni utemeljen, ga zavrne in nadaljuje postopek registracije znamke. Če pa ugotovi, da je utemeljen za vse ali le za nekatero blago ali storitve, prijavo za registracijo znamke v celoti ali delno zavrne. Odločba urada je dokončna v upravnem postopku. Zoper njo ni pritožbe, možna pa je tožba v upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani v 30 dneh od vročitve odločbe.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki