Republika Slovenija
Iskanje:

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo znamke, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot znamka, ali je enaka ali podobna znamka že registrirana, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Pogosta vprašanja


Dokumenti in obrazci


Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Zastopniki

Pri sestavljanju prijave vam lahko pomagajo pooblaščeni zastopniki.


Pristojbine

Prijavna pristojbina in pristojbina za registracijo znamke, vključno z veljavnostjo za 10 let, za do tri razrede: 250 EUR

Še posebej pa je pomembno vedeti naslednje:

Pomen registracije znamke

Registrirana znamka daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Vendar pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kaj je znamka?

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe in kombinacije barv.

Česa ne moremo registrirati kot znamko?

Kot znamka se ne more registrirati znak:

 • ki je brez slehernega razlikovalnega učinka;

 • ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev;

 • ki vsebuje geografsko označbo, ki označuje vina ali žgane pijače, ali iz take označbe sestoji, če se prijava znamke nanaša na vina ali žgane pijače, ki nimajo takega izvora;

 • ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja;

 • ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost;

 • ki nasprotuje javnemu redu ali morali;

 • ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev;

 • ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema;

 • za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije:
  kot znamko namreč ni možno registrirati znakov, ki vsebujejo ali posnemajo grbe, zastave in druge državne simbole, ki so zavarovani v Republiki Sloveniji na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo. Na enak način so zavarovani tudi grbi, zastave, simboli, okrajšave in imena mednarodnih meddržavnih organizacij. Več o tem najdete na spletni strani o členu 6.ter Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), kjer je tudi podatkovna baza tako zavarovanih znakov 6ter Express;

 • slovenskega grba, zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske narodne zastave ter besedila in notnega zapisa melodije himne ni mogoče zavarovati ali uporabljati kot znamko, razen kolektivnih znamk, katerih nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije (8. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, Uradni list RS, št. 67/1994);
 • ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo.

Registracija kolektivne znamke

Društva ali združenja pravnih ali fizičnih oseb, vključno z zvezo društev ali združenj, lahko določen znak registrirajo tudi kot kolektivno znamko. Kot kolektivna znamka se lahko registrira vsak znak, ki je primeren za razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij z ozirom na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti, ki so določene s pravilnikom o kolektivni znamki. Vložnik prijave za registracijo kolektivne znamke mora skupaj s prijavo predložiti tudi pravilnik o kolektivni znamki.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki