Republika Slovenija
Iskanje:

Registri pravic in prijav

Urad vodi registre patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, modelov, znamk in geografskih označb ter registre prijav za navedene pravice. Vsi registri, razen registra prijav patentov in modelov, so javni. Urad vodi tudi register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za znamke in modele.

Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo in 32/2016)


Dokumenti in obrazci


Pristojbine

Pistojbina za vpis vsake spremembe v register: 40 EUR, vpis delnega prenosa pravice v register: 70 EUR


Stroški

Vpogled v registre je brezplačen in je mogoč v knjižnici urada ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 9.00 in 14.30, ob sredah med 9. in 16.00 in petkih med 9. in 14.00.

V skladu z 8. členom Zakona o industrijski lastnini je mogoče tudi vpogledati v spise, vendar ne v tiste v zvezi s patentno in modelno prijavo, ki so do objave v uradnem glasilu urada uradna tajnost. Prosimo, da se za vpogled v spis predhodno najavite pri vodji tistega sektorja, ki je vodil postopek podelitve ali registracije pravice (T: 01 620 31 00 - centrala).

Potrdilo iz registra

Vsakdo lahko po plačilu upravne takse dobi potrdilo iz registra za posamezno pravico, ki vsebuje  podatke o pravici, kakršni so na dan izdaje potrdila.

Zahteva za izdajo potrdila se vloži pisno. Ob vložitvi zahteve se plača upravna taksa z izdajo potrdila po točki b) tarifne številke 48 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo in 32/2016). Prosimo, da uradu predložite dokazilo o plačilu takse.

Vpis sprememb v register

Spremembe se v register vpišejo na zahtevo vložnika ali po uradni dolžnosti, v skladu s Pravilnikom o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/2001).

Na zahtevo vložnika se v register vpišejo spremembe, ki se nanašajo na pravico ali imetnika, kot so:

  • sprememba imena ali firme prijavitelja, imetnika oziroma nosilca ali sprememba naziva vložnika prijave geografske označbe;
  • sprememba naslova ali sedeža prijavitelja, imetnika oziroma nosilca ali vložnika prijave geografske označbe;
  • prenos pravice;
  • podatki o licenci in pridobitelju licence: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
  • podatki o zastavni pravici in zastavnem upniku: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
  • zožitev seznama blaga ali storitev pri znamki;
  • zožitev števila videzov izdelkov pri modelu.

Po uradni dolžnosti se v register pri ustrezni prijavi oziroma pravici vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah, ki se nanašajo na prijavo.

Prenos pravice ali licenca (pravica do uporabe) se vpiše v register na zahtevo ene od pogodbenih strank.

Zahteva za vpis spremembe se praviloma vloži na obrazcu SIPO-R1.

Ena zahteva za vpis spremembe se lahko nanaša na več sprememb v registru. Ena sama zahteva zadošča tudi, kadar se sprememba ali spremembe nanašajo na več kot eno prijavo oziroma pravico iste osebe, če so sprememba ali spremembe enake za vse zadevne prijave in pravice in če so v zahtevi navedene številke vseh zadevnih prijav in pravic.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki