Republika Slovenija
Iskanje:

Strokovni izpit za zastopnike

S strokovnim izpitom za zastopnika se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred uradom.

Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo stranke le v tistih postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.
V skladu z drugim odstavkom 131. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) je patentni zastopnik lahko:
a) oseba z univerzitetno izobrazbo tehnične in naravoslovne smeri, ki je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri uradu;
b) odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ali ima z njo sklenjeno pogodbo;
c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

V skladu s tretjim odstavkom 131. člena ZIL-1 je zastopnik za modele in znamke lahko:
a) oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri uradu;
b) odvetnik ali odvetniška družba;
c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

Strokovni izpit

Strokovni izpit za patentnega zastopnika oziroma za zastopnika za modele in znamke se v skladu s Pravilnikom o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/2001) opravlja pri uradu pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje direktor urada.

S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred uradom. S strokovnim izpitom za patentnega zastopnika se preverja znanje kandidata s celotnega področja prava industrijske lastnine, za zastopnika za modele in znamke pa znanje kandidata s področja prava  industrijske lastnine s poudarkom na pravu modelov, znamk in geografskih označb.

Urad organizira opravljanje strokovnega izpita dvakrat letno, in sicer po predhodnem dogovoru s kandidati. Za vse informacije v zvezi z izpitom pokličite na številko 01 620 31 00 oziroma pošljite vprašanja po e-pošti na naslov sipo(at)uil-sipo.si.

Pogoji za opravljanje strokovnega izpita

Strokovni izpit lahko opravlja vsak, ki ima univerzitetno izobrazbo. Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati podatke o kandidatu  (priimek, ime, naslov, telefon) in dokazilo o izobrazbi kandidata.

Komisija ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, in nato o tem pisno obvesti kandidata. Če ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje strokovnega izpita, v pisnem obvestilu navede in obrazloži razloge za zavrnitev.

Pred opravljanjem izpita se plača upravna taksa za opravljanje izpita po Zakonu o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu ZUT), in sicer po 3. točki tarifne številke 49 taksne tarife.

Vsebina strokovnega izpita

Strokovni izpit je sestavljen iz ustnega in pisnega dela, ki sta sestavljena iz splošnega in posebnega dela. Splošni del je enak za vse kandidate in zajema sledeča tematska področja:

  • osnove industrijske lastnine;
  • pooblastila  upravnih organov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine;
  • osnove o pristojnostih sodišč v Republiki Sloveniji in osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru civilnega prava;
  • osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru kazenskega prava;
  • upravni postopek in upravni spor.

Posebni del je različen glede na to, ali kandidat opravlja izpit za patentnega zastopnika ali za zastopnika za modele in znamke. Za kandidate za patentne zastopnike zajema posebni del patentno pravo, pravo modelov in znamk ter pravo geografskih označb. Posebni del za kandidate za zastopnike za modele in znamke zajema pravo modelov, znamk in geografskih označb.

>> Priporočena literatura ter primeri izpitnih nalog in vprašanj

Potek strokovnega izpita

Pisni del izpita za kandidate za patentne zastopnike se opravlja v dveh zaporednih dnevih. Prvi dan kandidat rešuje eno ali več pisnih nalog iz področja patentnega prava, drugi dan pa eno ali več pisnih nalog iz področja prava modelov, znamk in geografskih označb. Pisni del izpita za zastopnika za modele in znamke se opravlja le en dan, in sicer iz področja prava modelov, znamk in geografskih označb. Reševanje pisne naloge traja vsak dan največ osem ur. Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ tri ure. Pisni in ustni del izpita se opravita po razporedu, ki ga določi direktor urada. Izpitne roke in razpored opravljanja izpitov za zastopnike urad objavi najkasneje en mesec pred izvedbo izpita.

Komisija oceni vsako tematsko področje posebej z oceno "uspešno" ali "neuspešno". Če kandidat dobi oceno "uspešno" pri vseh tematskih področjih pisnega dela oziroma ustnega dela izpita, se šteje, da je uspešno opravil pisni oziroma ustni del izpita. Kandidat sme opravljati ustni del izpita, le če je uspešno opravil pisni del. Strokovni izpit je opravljen, če je kandidat uspešno opravil oba dela. Kandidat po opravljenem strokovnem izpitu prejme ustrezno potrdilo.

Če kandidat na določen dan ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita ali če ne odda pisne naloge oziroma če odstopi od začetega ustnega dela izpita, se šteje, da ni opravil strokovnega izpita.

Popravni izpit

Popravni izpit lahko opravlja tisti kandidat, ki je dobil oceno "neuspešno" le iz enega tematskega področja ustnega dela izpita. V vseh ostalih primerih mora kandidat ponovno opravljati celoten izpit. Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema le tisto tematsko področje, ki ga kandidat v prejšnjem izpitu ni uspešno opravil.

Za popravni izpit se plača taksa za popravni izpit po 4. točki tarifne številke 49 taksne tarife ZUT.


Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki