Republika Slovenija
Iskanje:

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za podelitev patenta, vam svetujemo, da se pozanimate, ali je vaš izum res nov v svetovnem merilu, če se za vaš izum sploh lahko podeli patent, kako poteka postopek podelitve patenta, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Priročnik


Pogosta vprašanja


Dokumenti in obrazci


Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Info točka

Pred sestavljanjem prijave se lahko obrnete na Info točko urada - T: 01 620 31 01 ali info(at)uil-sipo.si.


Zastopniki

Pri sestavljanju prijave vam lahko pomagajo pooblaščeni zastopniki.


Pristojbine

Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo za prva tri leta: 110 EUR

Še posebej pa je pomembno vedeti naslednje:

Pomen patentnega varstva

Tehnične izboljšave in izumi so običajno plod dolgotrajnega dela, ki zahteva tudi obilo finančnih sredstev, zato jih je pomembno zavarovati. Ker vsi patentni sistemi postavljajo novost kot osnovni pogoj za varovanje izuma s patentom, je najpomembnejše pravilo, da se prijava za podelitev patenta vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do podatkov o izumu, torej pred razstavljanjem na sejmih, pisanjem strokovnih člankov ali reklamiranjem novega izdelka.

Kaj je patent?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

  • Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način.
  • Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike.
  • Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Česa ne moremo zavarovati s patentom?

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva.

Patent ne sme biti podeljen za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Uveljavljanje prednostne pravice

V roku enega leta po vložitvi prijave v katerikoli državi članici Pariške unije ali WTO ima prijavitelj možnost vložiti prijave, v katerih se sklicuje na to prvo prijavo. Tako sklicevanje se imenuje "uveljavljanje prednostne pravice" in je zelo pomembno pri izvajanju popolnega vsebinskega preizkusa. Prednostno pravico se lahko uveljavlja tudi na osnovi razstavljanja izuma. Podlaga za priznanje prednostne pravice po 62. členu zakona o industrijski lastnini so lahko le tiste razstave, ki jih registrira Mednarodni urad za razstave (ta seznam objavlja na svojem spletišču www.bie-paris.org).

Prijava za podelitev patenta se načeloma vloži v tistih državah, kjer želimo zavarovati svoje interese ali v katerih pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš izum s proizvodnjo ali prodajo novega izdelka.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki