Republika Slovenija
Iskanje:

Poravnalni svet (PS)

Poravnalni svet je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju.

Zakonodaja


Odgovori na pogosta vprašanja o ...


Kontakt PS

Poravnalni svet
Kotnikova 6
1000 Ljubljana
ps(at)uil-sipo.si


Urad RS za intelektualno lastnino objavlja vsebine na tej strani na zahtevo Poravnalnega sveta in ne odgovarja za vsebino teh objav.

Poravnalni svet pri Uradu RS za intelektualno lastnino deluje že od leta 1995. Je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju. Sodno varstvo pravic v zvezi s takšnim sporom je dovoljeno le, če je bil pred tem sprožen postopek pred Poravnalnim svetom, pa ta ni bil uspešen.

Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik in štirje člani.

Predsednika in njegovega namestnika imenuje za dobo treh let na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/2007) minister, pristojen za področje industrijske lastnine, in sta lahko ponovno imenovana. Za predsednika in njegovega namestnika je lahko imenovana le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit.

S sklepom ministra št. 013-7/2014/3 z dne 11. 9. 2020, sta bila imenovana člana:

  • izr. prof. dr. Andreja Primec, predsednica in
  • Gregor Maček, univ. dipl. inž. el., univ. dipl. prav., namestnik predsednice.

Po dva člana za vsak spor posebej imenuje direktor Urada RS za intelektualno lastnino izmed oseb, vpisanih v register zastopnikov pri uradu (vsaj en član mora imeti strokovne izkušnje na področju tehnike, na katerega se izum nanaša) za vsak posamezen spor, po enega člana pa vsaka stranka v postopku.

Urad RS za intelektualno lastnino za Poravnalni svet opravlja administrativno-tehnične naloge.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki