Republika Slovenija
Iskanje:

Patentno varstvo v Sloveniji

V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali prek zastopnika.

Pogosta vprašanja


Dokumenti in obrazci


Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Info točka

Pred sestavljanjem prijave se lahko obrnete na Info točko urada - T: 01 620 31 01 ali info(at)uil-sipo.si.


Zastopniki

Pri sestavljanju prijave vam lahko pomagajo pooblaščeni zastopniki.


Pristojbine

Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo za prva tri leta: 110 EUR

Z nacionalno prijavo se lahko v Sloveniji pridobijo tri vrste patentnega varstva.

Patent

Pri patentu je doba veljavnosti dvajset let, če njegov imetnik plačuje pristojbine za vzdrževanje. Pred iztekom devetega leta trajanja patenta mora imetnik uradu predložiti pisno dokazilo, da patentirani izum izpolnjuje vse bistvene pogoje novosti, se pravi, da je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Če dokazila ne predloži pravočasno, veljavnost patenta nepreklicno preneha po desetih letih. Predložiti ga mora tudi, kadar toži tretjo osebo zaradi kršitve pravic iz patenta.

Kot pisno dokazilo lahko služi patent, podeljen za isti izum pri Evropskem patentnem uradu ali, če za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, pri enem od uradov, ki imajo status mednarodne ustanove za predhodni preizkus po 32. členu Pogodbe o sodelovanju na področju patentov, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. Če imetnik omenjenega dokazila nima, lahko ob plačilu posebne pristojbine od urada zahteva, da ta pri ustrezni ustanovi ali organu pridobi mnenje kot podlago za izdajo ustrezne odločbe.

Patent s skrajšanim trajanjem

Druga možnost je patent s skrajšanim trajanjem, katerega trajanje je omejeno na deset let. S tem patentom ni mogoče zavarovati postopkov in novih rastlinskih sort ali živalskih pasem, vendar pa njegovemu imetniku ni treba predložiti dokazila o novosti, inventivnosti in industrijski uporabljivosti izuma.

Izločena patentna prijava

Posebna možnost je izločena patentna prijava, ki jo bodisi zahteva urad ali pa se prijavitelj zanjo sam odloči, kadar izum, za katerega se zahteva varstvo, ni enoten. Gre torej za primer, ko imamo opravka z več izumi, ki pa med seboj niso tako povezani, da bi pomenili enotno izumiteljsko zamisel. Izločena patentna prijava ohrani datum vložitve prijave, iz katere je izločena, vendar živi naprej svoje lastno življenje in nanjo ne vpliva potek varstva osnovne prijave.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki