Republika Slovenija
Iskanje:

Varstvo modela v tujini

Prijava za registracijo modela se načeloma vloži v tistih državah, v katerih želimo zavarovati svoje interese ali v katerih pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš videz izdelka z izdelavo izdelka ter s ponujanjem in dajanjem na trg.

Pridobitev varstva oziroma registracija modela v drugih državah lahko poteka po treh različnih poteh.

Nacionalne prijave pri tujih uradih

Nacionalna prijava se vloži pri ustreznem organu države, v kateri se želi varovanje. Prijavitelj postopek praviloma izvede le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred našim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo preverijo tudi, ali je videz izdelka nov in ima individualno naravo. Pristojbine za registracijo in trajanje modela so določene z nacionalno zakonodajo.


Mednarodna prijava

Druga možna pot je vložitev mednarodne prijave v skladu s Haaškim sporazumom za industrijske vzorce in modele - Haaški akt 1960 in Ženevski akt 1999. Pogodbenice obeh aktov so vse pomembnejše evropske države, med njimi tudi Slovenija.

Slovenski prijavitelji lahko vložijo prijavo po tem sporazumu neposredno pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi sami ali prek zastopnika. Uradna jezika sta angleški in francoski. Z eno prijavo se lahko pridobi varstvo hkrati v več kot 50 državah pogodbenicah teh sporazumov, in sicer v vseh ali samo v tistih, ki jih prijavitelj označi v prijavnem obrazcu. Pridobitev varstva ima enak učinek, kot če bi bila v vsaki državi posebej vložena prijava in izpolnjene vse formalnosti za pridobitev varstva po nacionalni zakonodaji. Ko WIPO objavi registracijo modela, nacionalni urad imenovane države še preveri, ali videz izdelka izpolnjuje pogoje za njegovo registracijo.

Obrazci in pristojbine

Najnižji znesek za registracijo modela za en videz izdelka na primer v dveh državah članicah: 498 CHF.

Prijavni obrazec z navodili za sestavo prijave, cenik in aplikacija za informativni izračun pristojbin so na voljo na spletišču WIPO.


Evropska prijava

Tretja možnost za pridobitev varstva videza izdelka v tujini je model Skupnosti (Community Design-CD), ki velja v veh državah članicah Evropske skupnosti in ima enak učinek na celotnem območju Skupnosti. Obstajata dve vrsti varstva, in sicer za neregistriran model Skupnosti (Unregistered Community Design-UCD) in registriran model Skupnosti (Registered Community Design-RCD).

Varstvo za neregistriran model Skupnosti se pridobi s prvim dnem njegovega razkritja javnosti v državah članicah EU brez kakršne koli prijave in postopka za registracijo ter traja tri leta. Pravica obsega le preprečitev posnemanja varovanega modela.

Prijavo za registriran model Skupnosti lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada. Prijava se vloži v enem od uradnih jezikov držav članic Evropske skupnosti (tudi v slovenščini), sam postopek registracije pa poteka po izbiri prijavitelja bodisi v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini.

Prijava se na EUIPO vloži bodisi na naslov:

European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante)

ali po telefaksu št. + 34 965 131 344

ali elektronsko prek interneta,

bodisi pri Slovenskem uradu.

Slovenski urad prijavo posreduje na EUIPO ne da bi preverjal njeno vsebino.

Pristojbine

Pristojbina za registracijo modela Skupnosti za en videz izdelka: 350 EUR
Varstvo traja eno ali več petletnih obdobij, vendar največ 25 let.

Če je prijava vložena pri slovenskem uradu, mora prijavitelj plačati pristojbino za pošiljanje prijave na EUIPO, ki znaša 50 EUR.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki