Republika Slovenija
Iskanje:

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo modela, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot model, ali je vaš videz izdelka resnično nov in ima individualno naravo, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Pogosta vprašanja


Dokumenti in obrazci


Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Zastopniki

Pri sestavljanju prijave vam lahko pomagajo pooblaščeni zastopniki.

 


Pristojbine

Prijavna pristojbina (vključno s pristojbino za vzdrževanje za prvih 5 let) - za en izdelek: 80 EUR

 

Še posebej pa je pomembno vedeti naslednje:

Pomen registracije modela

Registriran model daje imetniku izključno pravico uporabe videza izdelka in prepreči tretjim osebam uporabo brez soglasja imetnika. Uporaba obsega zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje in uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene.

Ker sta novost in individualna narava osnovna pogoja za varovanje videza izdelka z modelom, je najpomembnejše, da se prijava za registracijo modela vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do videza izdelka, torej pred razstavljanjem na sejmih ali razstavah, reklamiranjem ali dajanjem na trg novega izdelka, videz izdelka pa mora s svojo individualno naravo narediti na potrošnika drugačen vtis kot drugi znani videzi izdelkov.

Kaj je model?

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz industrijskega ali obrtnega izdelka. Videz izdelka je določen z značilnostmi linij, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.

Česa ne moremo registrirati kot model?

Kot model se ne more registrirati videz izdelka:

  • ki je določen izključno s svojo tehnično funkcijo;

  • ki mora biti reproduciran v natančni obliki in dimenzijah;

  • ki nasprotuje javnemu redu ali morali;

  • ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema;

  • za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije;

    Kot model ni možno registrirati znakov, ki vsebujejo ali posnemajo grbe, zastave in druge državne simbole, ki so zavarovani v Republiki Sloveniji na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo. Na enak način so zavarovani tudi grbi, zastave, simboli, okrajšave in imena mednarodnih meddržavnih organizacij. Več o tem najdete na spletni strani o členu 6.ter Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), kjer je tudi podatkovna baza tako zavarovanih znakov 6ter Express.
    Slovenskega grba, zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske narodne zastave ter besedila in notnega zapisa melodije himne pa ni mogoče zavarovati ali uporabljati kot model, razen kolektivnih znamk, katerih nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije (8. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, Uradni list RS, št. 67/1994).
  • ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo.
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki