Republika Slovenija
Iskanje:

Kolektivno upravljanje

Kolektivno upravljanje pravic je posebnost avtorskega prava, ki omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic le-te bolj preprosto in učinkovito upravljati v razmerah množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del.

S kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo kolektivne organizacije (praviloma so to nacionalna združenja avtorjev določene vrste del ali drugih imetnikov pravic) in neodvisni subjekta upravljanja, ki imajo dovoljenje urada.

Kolektivna organizacija upravlja avtorske pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. V primerih obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih pravic je kolektivna organizacija pooblaščena na podlagi samega zakona, in zato pogodba med njo in avtorjem ni potrebna.

Nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije je prepuščen njenim članom, določene pristojnosti pa ima tudi država, in sicer prek urada nadzira skladnost delovanja kolektivne organizacije z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

IZDANA DOVOLJENJA

Urad je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) izdal naslednja dovoljenja za kolektivno uveljavljanje oziroma upravljanje pravic:

 • Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – Združenju SAZAS (sedež: Špruha 19, 1236 IOC Trzin) dovoljenje št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/98);
 • Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja - SAZOR GIZ (sedež: Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana) dovoljenje št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 83/07).

  To dovoljenje je bilo v obsegu iz prve alineje I. točke izreka tega dovoljenja, ki se glasi »- reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb« odvzeto dne 3. 3. 2021. Dovoljenje še naprej ostaja v veljavi v obsegu iz druge alineje I. točke izreka tega dovoljenja (v primeru reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP);
 • Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije – Zavodu AIPA (sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana) dovoljenje št. 31227-1/2008-231/105 z dne 6. 2. 2012 (z enakim izrekom kot dovoljenje št. 31227-1/2008-129 z dne 11. 10. 2010) za kolektivno upravljanje pravic, in sicer:
  1. za soavtorje avdiovizualnih del, to je avtorja priredbe, pisca scenarija, avtorja dialogov, direktorja fotografije, glavnega režiserja, skladatelja filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu, in glavnega animatorja, če je animacija bistven element v avdiovizualnem delu pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del;
  2. za izvajalce, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe;
  3. za filmske producente pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del na videogramih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe;

  Dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev avdiovizualnih del, izvajalcev v avdiovizualnih delih in filmskih producentov v zvezi s tonskim ali vizualnim snemanjem avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, se nanaša samo na razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

Na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih prvic (ZKUASP) je urad izdal naslednje dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice:

 • Društvu KOPRIVA (matična številka: 4094484000, sedež: Ulica Andreja Smolnikarja 8, 1241 Kamnik) dovoljenje št. 31227-9/2017-68 z dne 26. 7. 2019 za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Dovoljenje se glede delitve nadomestil nanaša samo na delitev nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

ODVZETA DOVOLJENJA

Na podlagi ZKUASP je urad Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja - SAZOR GIZ k.o. (matična številka: 2264463000, sedež: Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana) z odločbo št. 31225-7/2020-3/103 z dne 27. 11. 2020  odvzel dovoljenje št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov iz prve alineje I. točke izreka tega dovoljenja, ki se glasi »- reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb« (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 67/21).

Na podlagi ZKUASP urad objavlja:

ZAČASNA DOVOLJENJA

Če ustrezna kolektivna organizacija ni ustanovljena, je lahko urad do uveljavitve ZKUASP na podlagi prehodne določbe ZASP (tretji odstavek 189. člena) izdal tudi začasno dovoljenje. Urad je na tej pravni podlagi izdal naslednja začasna dovoljenja:

 • Avtorski agenciji za Slovenijo - AAS (Slovenska 47, Ljubljana) začasno dovoljenje št. 800-3/96 z dne 3. 10. 1997 za kolektivno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic v primeru privatnega in drugega lastnega reproduciranja, ki se nanaša le na pobiranje nadomestil; razdeljevanje nadomestil je v pristojnosti posameznih upravičenih kolektivnih organizacij in reprezentativnih združenj (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11/98).
  To začasno dovoljenje je prenehalo veljati dne 1. 7. 2006;
 • Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – Združenju SAZAS (sedež: Špruha 19, 1236 IOC Trzin) začasno dovoljenje št. 800-3/00-3 z dne 24. 1. 2001 za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/01).
  To začasno dovoljenje je veljalo do izdaje dovoljenja Zavodu AIPA;
 • Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije – Zavodu IPF (sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana) začasno dovoljenje št. 31223-8/2007-2 z dne 12. 11. 2007 za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
  To začasno dovoljenje je veljalo do 31. 12. 2009.

Na podlagi ZKUASP ni več mogoče izdati začasnih dovoljenj za kolektivno upravljanje pravic.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki