Republika Slovenija
Iskanje:

Register zastopnikov

Urad vodi register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za modele in znamke. Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katerokoli pravico. Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo stranke le v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.

V skladu z drugim odstavkom 131. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) je patentni zastopnik lahko:
a) oseba z univerzitetno izobrazbo tehnične in naravoslovne smeri, ki je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri uradu;
b) odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ali ima z njo sklenjeno pogodbo;
c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

V skladu s tretjim odstavkom 131. člena ZIL-1 je zastopnik za modele in znamke lahko:
a) oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri uradu;
b) odvetnik ali odvetniška družba;
c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

Strokovni izpit za patentnega zastopnika oziroma za zastopnika za modele in znamke se v skladu s Pravilnikom o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/2001) opravlja pri uradu pred tri člansko komisijo, ki jo imenuje direktor urada.

>> Podrobnosti o strokovnem izpitu


Vpis v register zastopnikov


Zahteva za vpis v register zastopnikov

Zahteva za vpis v ustrezen register zastopnikov mora vsebovati:

  • podatke o vložniku (priimek, ime, naslov in izobrazba);
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register zastopnikov (drugi oziroma tretji odstavek 131. člena ZIL-1), navedenih na začetku informacije;
  • potrdilo o plačilu upravne takse za vpis v register zastopnikov - ob vložitvi zahteve se plača upravna taksa za vpis v register zastopnikov po Zakonu o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu ZUT) po 5. točki tarifne številke 49 taksne tarife.

Pravna oseba mora predložiti tudi seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopnike (točka c) drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena ZIL-1).

V register zastopnikov se vpiše vrsta zastopnika (patentni zastopnik ali zastopnik za modele in znamke), registrska številka, datum vpisa, priimek, ime, naslov in izobrazba (pri fizični osebi), firma, sedež in pri pravni osebi seznam oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopnike, vključno z njihovimi podatki (ime, priimek, naslov, izobrazba). Po določbah ZIL-1 vpisa v register zastopnikov ni potrebno obnavljati.


Vpis sprememb v register zastopnikov

V register zastopnikov se vpišejo vse kasnejše spremembe, kot so sprememba imena ali firme, sprememba naslova ali sedeža in izbris iz registra zastopnikov.

Pravna oseba je dolžna sporočati spremembe v zaposlovanju fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopnike.

Ob vložitvi zahteve za vpis spremembe v register zastopnikov se plačata upravni taksi po ZUT za zahtevo in za odločbo, in sicer:

  • za zahtevo po tarifni številki 1 taksne tarife
  • za odločbo po tarifni številki 3 taksne tarife

Upravni taksi se plačata na račun št. 01100-1000352594 z navedbo namena nakazila in sklicno št. 11-21318-7111240-(leto vložitve vloge).


Izbris iz registra zastopnikov

Zastopnik se izbriše iz registra, če vloži zahtevo za izbris oziroma če se mu s pravnomočno sodbo prepove ukvarjanje z zastopanjem.

Patentni zastopnik lahko zahteva izbris iz registra patentnih zastopnikov in vpis v register zastopnikov za modele in znamke. Zastopnik za modele in znamke lahko zahteva izbris iz registra zastopnikov za modele in znamke in vpis v register patentnih zastopnikov, le če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 131. člena ZIL-1.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki