Republika Slovenija
Iskanje:

Zakonodaja

Veljavni predpisi v Republiki Sloveniji


INTELEKTUALNA LASTNINA

Splošno (predpisi, ki veljajo za vse pravice intelektualne lastnine)

 1. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013) in 175/20 - ZIUOPDVE) in
  Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20)
 2. Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO)
 3. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E)
 4. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 32/16) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu
 5. Kazenski zakonik RS (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)
 6. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12)
 7. Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 33/2004) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu
 8. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
 9. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 45/2008 - ZArbit, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US)

 

1. AVTORSKO PRAVO

 1. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo; 68/2008, 110/2013, 56/2015 in 63/2016 - ZKUASP in 59/19)
 2. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16)
 3. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) * odstop od Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
 4. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06 in 63/16 - ZKUASP)
 5. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 56/17)
 6. Sklep o določitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 82/05, 36/07 in 56/17)
 7. Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 36/2007)
 8. Poslovnik Sveta za avtorsko pravo

 

2. INDUSTRIJSKA LASTNINA

 1. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 100/2013 in 23/2020)
 2. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/2006)
 3. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/2001 in 93/2020)
 4. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/2001)
 5. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/2006)

Patenti, dodatni varstveni certifikati

 1. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/2003)
 2. Uredba o izvajanju Uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/2005, št. 65/2006) *sklicevanje na uredbo št. 1768/92 se upošteva kot sklicevanje na uredbo (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica) (UL L 152, 16.6.2009, str. 1) in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II k tej uredbi (2. odstavek 22. člena)
 3. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/2002) *uporablja se za zahteve za razširitev veljavnosti evropskega patenta, vložene do 1. decembra 2002
 4. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Uradni list RS, št. 102/2001)

Modeli

 1. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007)
 2. Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/2001, št. 112/2004)
 3. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/2015 in 89/2020)

Znamke

 1. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007)
 2. Pravilnik o znamki (Uradni list RS, št. 93/2020)
 3. Pravilnik o postopku s prijavami in zahtevami za mednarodno registracijo znamk (Uradni list RS, 124/2006)
 4. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/2015 in 89/2020)

Geografske označbe

 1. Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/1999)

Izumi iz delovnega razmerja

 1. Zakon o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 2. Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 65/2007)

 

3. TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ

 1. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 81/2006 – uradno prečiščeno besedilo)
 2. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/2006)
 3. Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 34/2003)

 

4. GEOGRAFSKE OZNAČBE za vina, žgane pijače, kmetijske pridelke in živila

* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja preverite pri tem organu

Vina, žgane pijače

 1. Zakon o vinu (Uradni list RS, 105/2006)
 2. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 68/2002, št. 42/2003)
 3. Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/2001, št. 52/2003, št. 44/2005)

Kmetijski pridelki, živila

 1. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
 2. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/2003, št. 18/94, št. 47/2005)
 3. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/2001, št. 28/2004, št. 87/2004, št. 121/2006)
 4. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila (Uradni list RS, št. 7/2001)

 

5. NOVE SORTE RASTLIN

* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja preverite pri tem organu

 1. Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/2006 – uradno prečiščeno besedilo))
 2. Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/2005)
 3. Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin (Uradni list RS, št. 85/1999)
 4. Pravilnik o postopku in metodah preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 30/1999)
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki